Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Багадаев Григорий

1948-2011

Оперын дуушан (баас)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бадмаев Баир

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Бадмаев Цыден-Еши

1922-1994

Хатаршан, хатар найруулагша

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Базарова Виктория

Оперно дуушан (уянгата-драматическа сопрано)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Базарсадаев Ким

1937-2002

Оперно дуушан (бас)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Базарсадаева Эржена

Оперно дуушан (меццо-сопрано)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Байбородина Алёна

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева

Балдаев Сергей

1922-2011

Хүгжэмэй шуулгын зүжэгшэн (хүгжэмшэн) (хуур, виолончель), багша, хүгжэмэй дээдэ гарай мэргэжэлтэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бальжанов Цырендоржо

Найруулагша, театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Бальжанова Туяна

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Бальжинимаев Вячеслав

Оперно дуушан (уянгата-драматическа тенор), багша

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бальжинимаев Данзан

Оперно дуушан (тенор)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова