Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Базарова Виктория

Базарова Виктория
  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай зүжэгшэн (дуушан)
  • Ородой Холбооной Уласай габьяата зүжэгшэн
Виктория Жамьяндоржиевна Базарова оперо болон баледэй театрта Лениградай гүрэнэй Н. А. Римский-Корсаковой нэрэмжэтэ хүгжэм дуунай дээдэ hургуули 1981 ондо дүүргэһэнһээ хойшо хүдэлдэг (Россиин арадай зүжэгшэн, профессор Татьяна Николаевна Лавровагай ангида һураһан). Ехэ шанга уянгата-драматическа сопрано хоолойтой зүжэгшэн ямаршье зохёохы зорилго бэелүүлжэ шадаха гол роль гүйсэдхэдэг дуушан гээд тодоронхой.
Гушан жэлэй туршада театртаа хэдэн эхэнэр хүнэй дүрэ наадаһан, олон, һонин, мартагдашагүй дүрэнүүдые мүндэлүүлээ. Тэрэ тоодо «Пиковая дама» соо Лиза, «Евгений Онегин» соо Татьяна, П. Чайковскийн «Иоланта» соо Иоланта, Ж. Бизегэй «Кармен» соо Микаэла, Ш. Гуногой «Фауст» соо Маргарита, Дж. Пуччиниин суута оперо соо Чио-Чио-сан, М. Фроловой «Энхэ-Булад баатар» соо Арюун-Гоохон, А. Андреевэй «Гэсэр» соо Урмай-Гоохон хатан болон бусад. Шүүмжэлэгшэд зүжэгшын тайзан дээрэһээ тон үнэншэмѳѳр, уран һайханаар ямаршье зүжэгтэ наададагыень, дуулаха бэлиг шадабарииень тэмдэглэдэг.
Дуушан буряад үндэһэтэнэй оперно жасын гол дүрэнүүдые ялас гэмээр гүйсэдхэдэг. Наадаһан дүрэ соогоо түрэл арадайнгаа һүлдыень, жэнхэни маягыень, онсо шэнжыень тон наринаар дамжуулжа, харагшадайнгаа зүрхэ сэдьхэлыень дүүрэн эзэлдэг.
Виктория Базарова — тайзанай бага хэмжээнэй зохёолнуудые, романснуудые, арадай дуунуудые тон һайнаар гүйсэдхэдэг. Тэрэниие хаа хаанагүй — Россиин хотонуудаар гү, хари гүрэнүүдтэ гү —дулаанаар, халуун альга ташалгаар угтан абадаг.
Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада Улаан-Υдынгѳѳ П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуулида багшална. Шабинарынь саашаа консерватори болон дээдэ һургуулинуудта һурахаяа ошодог, уласхоорондын, Ородой Холбооной ехэ нааданууд болон мүрысөөнүүдтэ илагшад боложо шалгардаг. Эрхим шабинарайнь нэгэн — оперын гол дуушан, олон тоото уласхорондын мүрысөөнүүдтэ илагша, ялас гэмэ одон Аюна Базаргуруева болоно.

Виктория Базаровагай жаса:
Татьяна болон няня (П.И. Чайковскиин «Евгений Онегин»),
Иоланта (П.И. Чайковскиин «Иоланта»),
Лиза болон гувернантка (П.И. Чайковскиин «Пиковая дама»),
Микаэла болон Мерседес (Ж. Бизегэй «Кармен»),
Сирина (Дж. Гершвинэй «Порги болон Бесс»),
Половчанка болон няня (А. Бородинай " Князь Игорь«),
Аксинья (Д. Шостаковичиин «Катерина Измайлова»),
Ксения болон Ксениин мамка (М.П. Мусоргскиин «Борис Годунов»),
Аннина зараса басаган (Дж. Вердиин «Травиата»),
Чепрано графиня болон Джованна (Дж. Вердиин «Риголетто»),
Мадам Баттерфляй болон Кэт (Дж. Пуччиниин «Чио-Чио-сан»),
Лю (Дж. Пуччиниин «Турандот»),
Маргарита (Ш. Гуно «Фауст»),
Инес (Дж. Вердиин «Трубадур»),
Мария (К. Молчановай «Зори здесь тихие»),
Урмай-Гоохон (Анатолий Андреевэй «Гэсэр»),
Арюун-Гоохон (Маркиан Фроловой «Энхэ-Булад баатар»),
Жрица (Дж. Вердиин «Аида»),
Земфира (С. Рахманиновай «Алеко»),
Тоска (Дж. Вердиин «Тоска»),
Сильва (И. Кальманай «Сильва»),
Саффи (И. Штраусай «Цыганский барон»),
Янжима (Бау Ямпиловай «Сильнее смерти»),
Янжима (Бау Ямпиловай «Чудесный клад»),
Домна Сабурова (Н.А. Римский-Корсаковой «Царская невеста»),
Ага-Шавдал (П. Чонкушовой «Джангар»),
Моцартын Реквием — сопрано аялга.

Хүүгэдэй зүжэгүүд:
Попадья (Б. Кравченко «Ай да Балда!»),
Шандаган (В. Улановскийн «Золотой цыплёнок»),
Миссис Корни (Л. Бартын «Оливер»),
Фея (А. Спадавеккиа «Хрустальный башмачок»),
Миисгэй болон батаганаан («Путешествие в сказку»),
Хорхой (Т. Суворовагай «Дюймовочка»),
Аляаһан (А. Кулешовой «Муха-Цокотуха»),
Всезнайка (Коваль «Волк и семеро козлят»),
Шишига (Л. Лядовагай «Ерёма болон Данила»)