Уран зохёолшод тухай

Түрэл нютагай соло

«Уран зохёолой юртэмсэ» конкурсын дүнгөөр Доржо Дамбаевай «Дуулим hайхан Буламдаа» гэhэн шүлэгүүдэй суглуулбари ном 2022 ондо хэблэгдэхэ болобо.

Номууд

Этигэлэй хамбын замаар

«Буряад хэлэ Буряад Уласта сахин хүгжөөхэ» гэhэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээндэ «Уран зохёолой юртэмсэ» гэжэ конкурс үнгэрдэг заншалтай.

Буряадай мэдээжэ зон

Хандаков багша

Урда зуунжэлнүүдээр үхибүүдтэ, мүн үзэг бэшэггүй бүдүүн зондошье ном заажа ябаһан «арадай багшанарай» тоодо Хяагтын аймагай Должонго (Царам) нютагай Ехэ Нугын һомондо 1882 оной май 12-то түрэһэн Иаким Яковлевич Кондаков (1882-1960)  орохо ёһоороо ороно.

Уран зураг

32

Буряадай угалза, хээ

Дэлхэйн арадууд соо угалза хээ хэрэглэдэггүй арад байхагүй. Бүри эртэ урдын «зэрлиг» хүнүүдэй хээлэһэн тэмдэгүүдһээ эхилээд, зэгсэн (папирус), үйһэн (береста) дээрэхи, зангилаата (узелковое), хабсагай шулуун дээрэхи (петроглифы) гэхэ мэтэ түүхын дурсалгата бэшэгүүд олон

Уралиг

126

Шажан мүргэлдэ хабаатай хүгжэмэй зэмсэгүүд

Талын нүүдэлшэд малайнгаа хэшэг буйлуулан, эдеэ хоол, гэр байдалай хэрэгсэлнүүдые бүтээхэһээ гадна ая дуугаар ажабайдалаа шэмэглэхын тула хүгжэмэй наадхуурнуудые зохёогоо.

Буряад хэлэн

123

Нютаг хэлэнүүдэй толинууд тухай

2017-2022 онуудаар буряадай нютаг хэлэнүүдэй толинууд (словари) хэблэгдэн гаража, олоной һонирхол татаба. Буряад хэлэмнай олон янзын диалектнуудһаа бүридэһэн хэлэн гээшэ ааб даа.

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

173

Үльдэргэдэ монгол бартай "Юм" уншагдаба

Манай Буряад орондо урданай монгол бараар барлаһан будын шажанай ехэ хүлгэн «Юм» судар анханһаа Ивалгын аймагай Хурамша, Бэсүүрэй Харлан, Яруунын Үльдэргэ нютагуудта бии байжа, сагай һэргэлтээр уншагдажа байдаг болонхой.

Болбосоролой, эрдэм ухаанай ажал ябуулагшад

93

Агван Доржиевай уг залгаhан нэрэ солотон

Монголой түүхэ болон буддын шажан шэнжэлэгшэ солото эрдэмтэн, профессор, Монголой Эрдэмэй Академиин хүндэтэ доктор Санжи (Сандже) Дылыковэй түрэhөөр 110 жэлэй ой гүйсэнэ.

Номой һан хүмэргэ

137

Ухаан сэдьхэлэй тэжээл олгодог ажалтан

Хэдэн мянган жэлэй саана ажаhууhан алдар солото египедэй фараон 2 дугаар Рамзесэй номой hангай байшанайнь үүдэн дээрэ «Сэдьхэлэй эм» гээд бэшээтэй байhан юм.

Угсаата арадаймнай алтан һургаалнууд

90

Зула үргэхэ заншалһаа

Гэртээ бурхадые тахижа, найман тахилай нэгэн болохо зула үргэһэнэй аша буянгаар эхэ хамаг зургаан түрэлтэнэй, тэрэнэй тоодо танай хүсэһэн хүсэл бүхэн бэелхэ болтугай!

Хүгжэм

215

Нар-Оюугай ая дуута оршон

Одоо сагай буряадай урлиг соёлдо дуу хүгжэм зохёогшод тиимэшье олон бэшэ ха. Гэбэшье үе-үе залуу композиторнууд хоёр-нэгээрээ тодордог. Тэдэнэй дундаһаа хатар, кино, зүжэгүүдтэ хүгжэм ба монгол, буряад, ород хэлэн дээрэ дуунуудые зохёодог Нар-Оюу Наранбаатар өөрын өөрсэ найруулгаар соносогшодто танигдаха болонхой.

Номууд

Намтар

Мы в соцсетях

Вконтакте Одноклассники Telegram Youtube