Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Шувалов Артур

Шувалов Артур
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн
  • Буряад Уласай театрай ажал ябуулагшадай холбооной эмхидхэһэн уран уншагшадай 1-дэхи мүрысөөнэй I шатын дипломант
Артур Игоревич Шувалов Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуули 2007 ондо дүүргээ.

Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрта 2009 оной август һараһаа зүжэгшэнөөр хүдэлжэ эхилээ.
Залуу зүжэгшэн А. Твардовскийн «Василий Тёркин» соо Солдадай, Л. Толстойн «Плоды просвещения» гэһэн зүжэг соо Семёной роль шадамараар наадаа. Ажалдаа аргагүй дуратай дээрэһээ үшөө онтохонууд соохи дүрэнүүдые үнэншэмэ зүбөөр гүйсэдэхэдэг һэн. Энэ хадаа Е. Чернягай «Царевна-лягушка» соо Лешенька, Е. Тарховскаягай «Про Емелю, или По щучьему велению» соо Сэрэгшын, Ю. Энтинэй болон В. Ливановай «Бременские музыканты» гэһэн зүжэгтэ Эрэ Тахяагай рольнуудые наадаа.

Мүнөө А. Шуваловай репертуар соо томо бүтээлнүүд бии. Л. Проталинай «Благословите светлый час» гэһэн зүжэг соо залуу лейтенант Чугуновай дүрые үнэншэмэ зүбөөр, мүн тиихэдэ Я. Пулиновичай «Жанна» соо Андрейн роль гүйсэдхөө.

Тиихэдэ зүжэгжэнэй наадаһан эдэ ажалнуудые нэрлэмээр: «Чудо-колокол» соо Скоморох, «Приключения Чиполлино или Тайна загадочного письма» гэһэн зүжэг соо Зелёный горошек г. м.

Артур Шувалов театрайнгаа ажабайдалда эдэбхитэйгээр хабаададаг. Буряад Уласай театрай ажал ябуулагшадай холбооной эмхидхэһэн уран уншагшадай 1-дэхи мүрысөөндэ I шатын дипломдо хүртөө.

А. И. Шувалов — «Встречи в Одессе» гэһэн Уласхоорондын театрай VIII фестивальда Я. Пулиновичай зохёолоор табигдаһан «Жанна» гэһэн зүжэгтэ хабаадагша (Одесса, 2013 он).