30 августа 2021

Суута ламанар

8259

«Сансарын мүрэниие гаталалга»

Буряадай элитэ ехэ ламанарай нэгэн — кенсур римбүүшэ һаарамба Агваан Нима (1907-1990) иимэ нэрэтэй өөрынгөө намтарай ном бэшэжэ, сэгнэшэгүй бэлэг угсаатандаа орхиһон байна

21 ноября 2021

Суута ламанар

854

Бидиядара Дандарон

Бидиядара Дандарович Дандарон 1914 оной декабриин 14-дэ Хэжэнгэ һууринда түрэһэн юм.

24 августа 2021

Суута ламанар

1121

Буряад эрдэмтэ ламанарай хуби заяан

«Буряад үнэн» сониной февралиин 15-най дугаарта Намжилма Бальжинимаевагай Дабаасамбу Һаарамбын хуби заяан тухай толилолго гараһан байна.

10 августа 2020

Суута ламанар

1612

Бүгсэхээнэй аршаанай найжа Галдан лама

Буряад оромнай аршаан булагуудаар элбэг даа. Зунай һайхан сагта хүн зон бэе тамираа заһахын тула аршаанда амархаяа тэгүүлнэд. Тиигэнгүй яахаб, түрэл байгаалимнай эмтэ домто шабар уһаяа хаа-хаанагүй элбэгээр дэлгээжэ, «ерэгты!» гэжэ уряалжал байдаг бшуу. Хайшаашье ошо — дуран даа. Анхан нэгэ ошоһон Бүгсэхээнэй аршаан тухай дурсаха хүсэлтэйб.

24 августа 2021

Суута ламанар

880

Сүлэлгын жэлнүүд. Гэгээн ламада айлшалалга

Буряадта сүлэлгэ гаража байһан ородой этнограф Моисей Кроль тэрэ үедэ зорюулагдаһан дурсалгануудһаа: «Би 1893 оной август соо гэгээн ламатай уулзаа һэнби.

29 июля 2020

Суута ламанар

1223

Худанай ламахай (Түгэсхэл)

Буряад Уласай түүхын хуудаһануудһаа: Лубсан-Сандан Цыденов, Джа-яг рэмбүүшын хубилгаан болохо Бидия Дандарон.