-

30 ноября 2018

Музейнүүд

1208

Буряад арадай үндэр ехэ бэлигтэн

Сибириин эгээн үнинэй музейнүүдэй тоодо ородог Буряад Уласай М.Хангаловай нэрэмжэтэ Түүхын музейн
Буддын шажанай уран бүтэлнүүдэй суглуулбариие олон жэлнүүдэй туршада Светлана Батюровна Бардалеева сахин харадаг юм.

28 ноября 2018

Музейнүүд

1296

Бултанай харамаар музей

Буряад Уласай Соёлой яаман декабриин эхин үдэрнүүдтэ «Бултанай харамаар музей» гэһэн үйлэ ябуулга эмхидхэнэ. Уласай бүхы музейнүүд харагшадые угтан абажа, нөөсэ жасануудайнгаа хадагаламжа зүйлнүүдые харуулха юм.

28 ноября 2018

Музейнүүд

1346

Үндэһэн соёл шэнжэлэгшэ

Буряад Уласай соёлой ехэ гуламтын – М.Хангаловай нэрэмжэтэ Түүхын музейн байгуулагдаһаар 95 жэлэй алдарта ой тэмдэглэгдэбэ. Буряад арадай үндэһэн соёлой гайхамшаг баялиг нөөсэлһэн энэ музейдэ ажалайнгаа баян намтар эхилһэн, музейн хэрэгтэ бүхы наһаяа зорюулһан мэргэжэлтэдэй нэгэн Валентина Дамдиновна Бабуева тухай хөөрэхэ хүсэлтэйб.

10 апреля 2014

Музейнүүд

2116

Буряад ороной байгаалиин музей

Буряад ороной байгаалиин музей харагшадтаа Буряадайнгаа байгаали, тэрэнэй шухаг талануудые болон олон янзые нээн харуулна.