10 апреля 2015

Бөө мүргэл

2099

Бөө мүргэл гээшэ юун бэ?

Бөө мүргэл хадаа эртэ урда сагһаа – шулуун зэбсэгтэ үеһөө гэхэ гү, али 7 мянган жэлэй саанаһаа эхитэй юм ха.

10 апреля 2015

Бөө мүргэл

1578

Бөө мүргэл тухай

«Бөө мүргэл хадаа бүхы бүмбэрсэг дэлхэйе доһолгоһон, «Хоёрдохи мянган жэлэй хүн” гэжэ алдаршаһан Чингисхаанай шүтэдэг байһан дэлхэйн шажан мүргэл болоно гээшэ”.

Н. А. Степанова, дуурисха удаган,
Түб Азиин бөө мүргэлэй бүлгэмэй президент