30 апреля 2015

Обоо тахилга

2110

Байгаали оршоноо хамгаалха

Обоодо шулуу нэмэхэдээ:
Обоогой ехэ тандаа,
Олзын ехэ мандаа.
Үлын ехэ тандаа,
Олзын ехэ мандаа.

30 апреля 2015

Обоо тахилга

2299

Тахилгатай нангин шүтөөнэй газар

1999 ондо апрелиин 20-до Шандагата гэжэ газарта шэнэ обоо бодхоогдожо, арамнайлагдаа һэн. Энэмнай Тарбагатайн аймаг ородог дардам харгыгаар ябахада, Вахмистрово һууринай зүүн-хойто зүгтэ тобойжо байдаг хада юм.

30 апреля 2015

Обоо тахилга

2558

Обоо