23 апреля 2015

Хойтын ябадал

1619

Ламаар хүдөөлүүлхэ гурим

Ламаар хүдөөлүүлдэг гуримтай газарай үхэһэдшье хадаа арюун оршон гэжэ тоологдодог юм. «Хээрын ганса гэртэ хононхаар, үхэһэд соо хоноо һаа дээрэ» гэжэ урданай үгэ дуулаһаншье байхадаа болохот.

23 апреля 2015

Хойтын ябадал

1909

Һүнэһэн гэжэ юун бэ?

Хүнэй бэе мүнхэ бэшэ. Һүнэһэнэй бэеымнай орхижо, түрэлөө урилхадань, тэрэнэй хальһан боложо ябаһан бэемнай үхэнэ, газар доро хадагалнабди. Тиихэдэ һүнэһэн мүнхэ.

Тимофей Нимбуев

23 апреля 2015

Хойтын ябадал

1446

Үхэһэд дээрэ

Буряад монгол зондо эхэ газараа һэндээхэ гээшэ ехэ нүгэлдэ тоотой байһан. Үхэһэн хүнөө буряадууд газар доро табидаг болоходоошье, гүйхэндэ буладаг байгаа. Мэнэ һаяхан мэндэ ябаһан эхэ эсэгынгээ бэеые хара шоройгоор дараха дуратай ямар буряад байхаб даа.

23 апреля 2015

Хойтын ябадал

1574

Заһалай уншалгын хүсэн

Олон хүүгэдтэй хүгшэн ажаһуудаг байгаа. Тэрэнэй наһа барахадань, дасанда зуун мянган тарни тоолохо гэжэ айладхаба.

23 апреля 2015

Хойтын ябадал

1505

Алгасашагүй саг

Хүн түрөө. Ургаа, бэелээ, хүгжөө. Үбгэрөө, хүгшэрөө. Урдань үхэхэ саг, тэрэ алгасашагүй.

23 апреля 2015

Хойтын ябадал

1399

Хүниие хүдөөлхэ ёһо

Хүнэй наһа барахада, энэ үгые олон янзаар хэлэдэг байһан: жэшээнь, үхэбэ, гээгдэбэ, наһа бараба, өөдэ болобо, тагаалал болобо, бурхан болобо, нүгшэбэ гэхэ мэтээр хэлэдэг байгаа.

23 апреля 2015

Хойтын ябадал

4703

Наһа барагшын хойтын буян үйлэдэхэ гуримһаа

Хүнэй һүүлшын сагта үзүүлхэ туһаламжа; Бурханаа тахилга; Хойтынь хэрэг бүтээлгэ, “Һуга намши”, Сангарил, Газар гуйлга, Хүдөө табилга, Хүдөө табихада хэрэгтэй зүйлнүүд.

23 апреля 2015

Хойтын ябадал

2305

Хүнэй наһа барахада

Хүнэй һүнэһэн мүнхэ юм гэдэг. Хүнэй наһа барахада, мяхата бэень үхөөд, һүнэһэниинь үхэдэггүй, алуулдагшьегүй юм.