Хойтын ябадал

Заһалай уншалгын хүсэн

23 апреля 2015

1264

Олон хүүгэдтэй хүгшэн ажаһуудаг байгаа. Тэрэнэй наһа барахадань, дасанда зуун мянган тарни тоолохо гэжэ айладхаба.Олон хүүгэдтэй хүгшэн ажаһуудаг байгаа. Тэрэнэй наһа барахадань, дасанда зуун мянган тарни тоолохо гэжэ айладхаба.Тиихэдэнь хүүгэдынь булта тарниингаа тоо хубаажа, гэр гэртээ уншаба. Харин хожомынь хүүгэдэйнь дасан ошоходо, хүгшэнэй һүүлшын буян хүсэлдөөгүй байна гэжэ элирбэ. 

Ушарынь, хүнэй наһа барахада, залаһан бурханайнь хажууда һуугаад, бисалгаад (сэдьхэлээрээ гүн ехээр бодон болбосоруулаад) тарниин тоо хүргэжэ уншаха ёһотой байгаа. Иигэжэ наһатай зон болон дасандашье ойлгуулна.
Автор: Хандама Ухинова, “Хэжэнгэ” һонин