25 ноября 2019

Уралиг

10927

Бурхан зурагша Николай Дудкогой буряад оршуулгатай ном

Байгша 2019 ондо Ород Уласай Уран зураашадай Холбооной гэшүүн, будын шажанай бурхадай дүрэ зурагша Николай Дудко «Буряад Уласта буряад хэлэ сахилга ба хүгжөөлгэ» гэһэн Буряад Уласай Гүрэнэй соёлой яаманай түлэбөөр «Свет пробуждённых» — «Гэрэл түхөөгшэд» гэһэн ном ород ба буряад хоёр хэлэн дээрэ хэблэжэ гаргаба.

3 декабря 2019

Уралиг

11469

Бурхан зурадаг зурааша ламанар Самбу Ринчинэй Шагдар ба Будажаб хоёр

Анаа дасанай хубарагууд, зурааша ламанар Ринчинэй Шагдар ба Будажаб гэбшэнэр Зүүн-Үльдэргэ нютагта, Улаалзай хүбдүүд гарбалтай борсотон угай Самбу Ринчинэй бүлэдэ 1894-1896 онуудта түрэһэн.

1 сентября 2021

Уралиг

11912

Манзашэрэ бурхан

Манзашэрэ (Манджушри) бурханай нэрын удха гэбэл «Һайн сэдьхэлтэ, сууда гарагша, ирагуу дуута» болоно. Тэрэ мүн ондоошье нэрэтэй, жэшээнь, Манджугхоша (һайхан хоолой).

11 августа 2021

Уралиг

134751

Очирвани — монгол туургатанай сахюусан

Очирвани (Ваджрапани-түб., Базарвани-бур.) бодисада монгол туургатанай сахюусан гэгдэдэг. Очирваниин дүрые үнэнтөөр бисалган урдаа барибал, ёгоозориин шэди (сиддхи) олохо зэргэтэй.

21 сентября 2021

Уралиг

11653

Һама сахюусан

Балдан Һама сахюусан (Шри Дэви-санскр., Палден Лхамо-түб., Охин Тэнгри-монг.) — Сайн сагай гурбадахи бурхан Кашьяпын бэеһээ мүндэлһэн, хамаг бурхадай бэльгүүн шэди, дайшалхы хүсэ элсүүлһэн бодисада.

13 июня 2022

Уралиг

3530

Шажан мүргэлдэ хабаатай хүгжэмэй зэмсэгүүд

Талын нүүдэлшэд малайнгаа хэшэг буйлуулан, эдеэ хоол, гэр байдалай хэрэгсэлнүүдые бүтээхэһээ гадна ая дуугаар ажабайдалаа шэмэглэхын тула хүгжэмэй наадхуурнуудые зохёогоо.