Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Амбаев Алексей

Театрай ахамад уран зурааша

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Волчанецкий Валерий

Найрал дуунай ахамад найруулагша, хүгжэм хүтэлэгшэ

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Дондупов Давид

Театрай захиралай орлогшо

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Ивата Морихиро

Бүжэгэй уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Иринчеев Владимир

Театрай нэрэ хүндэ үргэхэ асуудалнуудаар хүтэлбэрилэгшэ

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Лаптев Юрий

Уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Тарханов Евгений

Театрай захиралай ажахы эрхилэлгын асуудалнуудаар орлогшо

  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Шамбуева Мария

1909-1939

найруулагша

  • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева
  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова