Урлалай ажал ябуулагшад

Амбаев Алексей

Амбаев Алексей
  • Оросой Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
Амбаев Алексей Валерьевич Улаан-Үдэ хотодо түрэhэн юм. Буряадай улас түрын дунда мэргэжэлэй соёл урлалай hургуули Буряад Уласай габьяата уран зурааша В. Г. Поспеловэй ангида 2007 ондо дүүргэhээр, Красноярск хотын гүрэй уран зурагай дээдэ hургуулида орожо hурана. Оросой Холбооной габьяата уран зурааша А. А. Клюевай уран зурагай ангида hурахаяа ороо. Дээдэ hургуулияа 2013 ондо дүүргэжэ гараhаар, Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта уран зурааша-шэмэглэн гоёогшын тушаалда ороhоор, мүнөө хүрэтэр тэндээл ажаллаhаар.