Урлалай ажал ябуулагшад

Ивата Морихиро

Ивата Морихиро
Морихиро Ивата 1970 оной октябриин 6-да Наран Уласай Йокогама хотодо бүжэгшэдэй бүлэдэ түрэhэн байха юм. 9 наhатайhаа өөрынгөө эсэгэдэ бүжэгтэ hуража захална. Эсэгэнь Коуичи Ивата залуу ябахадаа мэдээжэ ород бүжэгшэд А. Варламов С. Мессерер хоёрто hураhан байдаг. Залуу Морихиро бүжэгэй олон ондоо мүрысөөнүүдтэ хабаадалсана. Нэрлэбэл, 1987 ондо Япон ороной мүрысөөндэ хабаадалсаад, нэгэдэхи шагналда хүртэhэн юм. 1989 ондо Токио хотодо байдаг Зүблэлтын бүжэгэй дээдэ hургуулида ороно. Эндээ жэл hураад байхадань бүжэгэйнь багшанар Москвагай бүжэгэй академическэ hургуулида зууршалжа эльгээнэ.

Тиигэжэ Морихиро Ивата Токио хотын Зүблэлтын бүжэгэй дээдэ hургуулиhаа Москвагай hургуулида ошоhон түрүүшын оюутан юм. Эрэ бүжэгшэдэй эрхим багшанарай тоодо ородог А. И. Бондаренкодо 1990 онhоо 1991 он болотор жэл хахад hуралсаа, 1991 ондо Америкын Джексон хотодо үнгэрhэн бүжэгэй уласхоорондын мүрысөөндэ бага наhатан соо хүрэл медальда хүртэhэн юм.

Тэрэл ондоо Японой Бүжэгэй Нэгэдэлэй Токио хотодо үнгэргэhэн зунай Ехэ нааданда «Эрхим хатаршан» гэhэн зэргын шагналда хүртэнэ.
Һургуулияа дүүргээд, 1991 онhоо Морихиро Ивата Москвада «Оросой балет» театрта (уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ В. М. Гордеев) хүдэлжэ захална. Энэ театртайгаа Англида, Германида, Австрида, Австралида, Бельгидэ. Индонезидэ, Мексикэдэ. Арабуудай Эмирадта эмхидхэгдэн үнгэрhэн нүүдэл тоглолтонуудта хабаадалсаhан юм.
1992 ондо бүжэгшэдэй «Арабеск-92» гэжэ Бүхэоросой мүрысөөндэ хабаадажа Ехэ шагналда, тиихэдэ «Михаил Барышниковай шагналда» хүртэнэ, Энэл ондоо Оросой Театрай Урлалай Ехэ hургуулида ороhон юм.

1993 ондо бүжэгшэдэй Москвада үнгэрhэн уласхоорондын VII мүрысөөндэ түрүүшын hуури эзэлжэ, алтан медальда хүртөө. 1995 ондо Москвагай Ехэ театрта дүршэлөө мүлихэ гэжэ ороод, жэл болоод байхада үсэд нэтэрүү зангаа ашаар тэрэл театрайнгаа зүжэгшэн боложо абтана. Тиигэжэ, зүжэгшэн болоhонойнгоо удаа 1997 ондо театрайнгаа Япон орон руу нүүдэл тоглотодо ошоходо ябалсаа, эрилтэ ехэтэй нютагайхидаа баярлуулhан байха юм. Тэрэл ондоо «Мурамацу» гэhэн япон шагналда хүртэнэ. 1998 ондо тэндээл «Данс-Магазин» гэhэн шагналда хүртөө. 1998 ондо ГИТИС профессор Е. П. Валукинай ангида дүүргэжэ, хабарынь Тбилиси хотодо үнгэрhэн Ехэ нааданда хабаадажа, эрхим бүжэгшэн гэжэ Ехэ шагналда хүртөө. Театрнуудта ажаллажа байха үедөө хэдэн олон зүжэгүүдтэ наадаhан юм. Гол тэдыень нэрлэбэл: «Щелкунчик соо» Тайжа, «Дон Кихот» соо Базиль, «Сильфида» соо Джеймс, «Жизель» соо Альберт, «Вальпургиин hүни» соо Пан. «Коппели» соо Франц.

Морихиро М. Плисецкая, О. Лепешинская, В. Васильев, В. Гордеев гэгшэдэй хубиин зохёохы тоглолтонуудта хабаадажа хатархаhаа гадна, Оросой Холбооной арадай зүжэгшэд Б. Акимов Н. Павлова хоёрой ойн баярай үдэшэдэ бүжэгшэдэй наадаhан хатарнуудые найруулан табиhан байха юм. 2009 ондо Оросой Холбооной Найрамдалай орденоор шагнагдаhан юм.
2012 ондо Морихиро Ивата Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ боложо уригдаhаар, мүнөө хүрэтэр амжалтатай hайнаар ажаллажа байна. Энэ хугасаа соо «Тамаши», «Восхождение», «Вальпургиева ночь», «Дон Кихот», «Бахчисарайский фонтан», «Баядерка», «Синяя птица», «Щелкунчик», «Пахита» гэhэн зүжэгүүдые найруулан табижа, «Хун шубаата нуур» «Арюун гоохон Ангар дүүхэй» гэhэн зүжэгүүдые hэльбэн шэнэлээ.

2014 ондо Морихиро Иватын нэрэмжэтэ соёлой жаса байгуулагдаа.Эндэ урлал дэмжэхэ, сахин хүгжөөхэ, бүжэгэй hургуулинуудта hуралсал дэмжэхэ зорилго табигдаhан юм. Энэ жасын дэмжэлгэ доро хүүгэдэй бүжэгэй Морихиро Иватын hургуули нээгдээ, хүүгэд Буряадайнгаа ехэ театрай тайзан дэрэ тоглолтодо хабаадлсана, манай театрай нүүдэл тоглолто Наран Уласта эмхидхэгдэн үнгэрөө.