15 апреля 2022

Угсаата арадаймнай алтан һургаалнууд

516

Чингис Богдын заабари һургаалнууд

«Мянган жэлэй Хүн» гэгдэһэн агууехэ асуури, хахад дэлхэйе эзэмдэһэн дайшан байбашье, хүн талаараа гайхамшаг уужам сэдьхэлтэй, гүнзэгы бодолтой, арад иргэн, улас түрэдөө үнэнтөөр сэдьхэлээ табидаг, жэжэ томошье асуудалнуудые зүб мүрөөр шиидхэдэг тон үнэншэ, сэсэн мэргэн хүн байгаа.

30 мая 2022

Угсаата арадаймнай алтан һургаалнууд

913

Зула үргэхэ заншалһаа

Гэртээ бурхадые тахижа, найман тахилай нэгэн болохо зула үргэһэнэй аша буянгаар эхэ хамаг зургаан түрэлтэнэй, тэрэнэй тоодо танай хүсэһэн хүсэл бүхэн бэелхэ болтугай!