26 августа 2019

Угсаата арадаймнай алтан һургаалнууд

414

Буряадай нангин һүлдэтэ амитад

ОЙ ТАЙГЫН ЭЗЭН БААБГАЙ

Баабгай анха түрүүн хүн байһан домогтой. Ехэ урагшатай ангуушан агнахадаа, хүн бэеынгээ арһа тайлаад, тайгын ангай арһан даха үмдэдэг гуримтай һэн ха. Үдэр бүри баян олзотой бусадаг байгаа. Дүтын нүхэрынь атаа мэеэн боложо, нэгэтэ баабгайн агнуурида ошоһон үедэ хулгайгаар хүнэй арһыень галда шатаажархиһан түүхэтэй.

15 апреля 2022

Угсаата арадаймнай алтан һургаалнууд

770

Чингис Богдын заабари һургаалнууд

«Мянган жэлэй Хүн» гэгдэһэн агууехэ асуури, хахад дэлхэйе эзэмдэһэн дайшан байбашье, хүн талаараа гайхамшаг уужам сэдьхэлтэй, гүнзэгы бодолтой, арад иргэн, улас түрэдөө үнэнтөөр сэдьхэлээ табидаг, жэжэ томошье асуудалнуудые зүб мүрөөр шиидхэдэг тон үнэншэ, сэсэн мэргэн хүн байгаа.

30 мая 2022

Угсаата арадаймнай алтан һургаалнууд

3576

Зула үргэхэ заншалһаа

Гэртээ бурхадые тахижа, найман тахилай нэгэн болохо зула үргэһэнэй аша буянгаар эхэ хамаг зургаан түрэлтэнэй, тэрэнэй тоодо танай хүсэһэн хүсэл бүхэн бэелхэ болтугай!