Угсаата арадаймнай алтан һургаалнууд

Бэеэ абажа ябаха заабаринууд

19 марта 2015

3073 • Гараа ехээр бү һэжэ – нүгэл (нюдэндэ харагдахагүй жэжэ амитадые алахаш гэһэн удхатай). 
 • Үргэеэ, шанаагаа бү тула (толгойгоо даажа ядаһандал, һула, тулюураа харуулхаш). 
 • Ташаагаа бү тула (дээрэлхэһэн гү, али баһаһан зангаа харуулхаш). 
 • Гэр соогоо һуняахагүй, хармаандаа гараа хээд ябахагүй. 
 • Эртэ бодобол, нэгэ юумэ харахаш, орой унтабал, нэгэ юумэ шагнахаш. 
 • Һүхэ, хайша, хутага гэхэ мэтын хүнэй баридаг зэмсэг алхажа, гэшхэжэ болохогүй. 
 • Хурса үзүүртэй түлеэ үзүүрээрнь галдаа түлижэ болохогүй, галай заяаша айлгахаш. 
 • Тахилгатай, тайлгатай газарта модо отолжо, шулуу урбуулжа болохогүй, эрэмдэг болохош, харгы дээрэ хэбтэһэн үрөөһэн юумэ абажа болохогүй. 
 • Захын модо бу отолоорой, тэндэ ой тайгын эзэниинь һуурилһан байжа болохо. Тайгын эзэниие сошоожо, гомодхоожо болохогүй. Модо унагаахын урда, эзэндэнь зальбаржа, зүбшэл асуугаад, сагаан эдеэ үргэжэ урмашуулаарай. 
 • Үүдэ алдалжа, богоһо дээрэ гараад байжа болохогүй. 
 • Харгы сэбэрлэбэл – аргагүй ехэ буян. 
 • Хүнэй юумэ үгэхэдэ, һалгай гараараа, хурганай үзүүрээр абажа болохогүй, мүн тиигээд хүндэ үгэжэшье болохогүй. 
 • Хүнэй юумэ асаржа үгэхэдэ, амһартынь гү, али мүнэһынь хооһоор үгэжэ болохогүй, оёортонь юумэ хэжэ үгэхэ ёһотой. 
 • Түлеэ гэртээ оруулаад, шангаар дээрэһээ хаяжа болохогүй, гэрэй заяаша, галай заяаша, үүдэн тэнгэриие залд гүүлэхэш. Эдэ заяашадые гомодхоогоо һаа, өөдэлхэгүйш. 
 • Үүдэн тэнгэри, гал гуламтаяа тахюулжа байха хэрэгтэй. 
 • Хэлэ амагүй адагуусаниие сохижо, наншажа болохогүй – нүгэл. 
 • Бузартай, муухай юумэ уһанда оруулжа болохогүй, лусад сабдаг хорлохо. 
 • Муухай юумэ галда оруулхагүй, гал заяаша бузарлагдаха, үбшэ зоболон удаха. 
 • Айлда ороходоо, дэгэлэй заха буулгаха, малгайгаа абаха. 
 • Хутага, шүбгэ, хайша гэхэ мэтын үзүүртэй юумэ хүндэ үзүүрээрнь үгэжэ болохогүй, эшээрнь үгэхэ. 
 • Хуримтай ба нүүдэлтэй уулзанхаар, хүниие хүдөөлүүлжэ ябаһан зонтой уулзаһан дээрэ. 
 • Элүүр хүн хэбтээд эдеэлхэгүй – үбшэ зоболон зүгнэхэ. 
 • Галай үнэһэ худхажа, улаан согынь шангаар сохихогүй: галай заяаша зобохо юм гэдэг. 
 • Бурхан тээшэ хүлөө жиигээд хэбтэхэгүй – нүгэл. 
 • Һүни орой хюмһаа абахагүй, шэхэнэй хулхи малтахагүй (хүнэй һүнэһэн һүни хюмһан дороо, шэхэн соогоо хоргодоод байдаг). 
 • Угаадаһа, шээһэеэ үндэр уула тээшэ харуулан хаяжа болохогүй. 
 • Хүниие замда мордохуулаад, хойноһоонь угаадаһа, шоройгоо хаяжа болохогүй. Ябаа үдыдэнь хаягты. 
 • Хүниие хүндэлхэдөө – өөрыгөө хүндэлхэш, хүниие баһахадаа – өөрыгөө баһаха. 
 • Айлшаниие хүндэлхэдөө, хүндэ туһа хэхэдээ, хүн үгырдэггүй юм. 
 • Богоһо дээрээ байхагүй, тотогоһоо шагтагалдахагүй, үүдэ алдалхагүй. 
 • Гэр соо эшхэрхэгүй, аман соогоо дуу гүнгэнэхэгүй. 
 • Боро хараанаар харанхыда үхибүү уйлуулхагүй, һүхирхэгүй, уһа удхахагүй, түлеэ хахалхагүй. 
 • Хэлэ амагүй мал сохихогүй, малай дал, хорёо соо газаалхагүй. 
 • Хэрүүл, хэлэ ама хэхэгүй. “Хэрүүлэй үзүүртэ шуһан, үреэлэй үзүүртэ тоһон” гэжэ бү марта. 
 • Үритэй хүн аад, хүнэй үриие бү хэлэ, бэетэй аад, хүнэй бэе бү хэлэ. 
 • Хүүгэдэй шэхыень бу дайра, үхибүүнэй сахюусан шэхэндэ байрладаг. Сахюусаниинь гомодхоожо, сошоожо болохош. 
 • Һүни харанхыда хүнэй нэрээр нэрлэжэ, оогложо болохогүй – Эрлигэй элшэ һүнэһыень абаад ябашажа болохо. 
 • Уһа абаад ябаһан хүнэй урдуур гарахагүй. Хооһон амһартатай хүнэй урдуур үрдижэ гараха. 
 • Хулгайшан, дээрмэшэн бэшэ аад, хутагаяа һуйбадаһан зандаа гэртэ орохогүй, газаа байхадаа буулгаха. 
 • Тамхи зууһан зандаа гэртэ орожо болохогүй. 
 • Ула сорхой гуталтай, орой соорхой малгайтай, ала соорхой үмдэтэй бү яба. 
 • Буу, һүхэ, ташуур, аргамжа, шүдэр, хазаар баряад, айлда орожо болохогүй. 
 • Урдуураа гараһаниие ундалуулжа, хойгуураа гараһаниие хооллуулжа байха сэдьхэлтэй ябаарай.

Другие статьи автора