12 апреля 2022

Буряад Улас

491

Нютаг ороной нэрэнүүд (топонимика)

Хорбоо дэлхэйдэ хүнүүд тогтон түбхинэһэн дайдынгаа хада уула, тала нуга, уһа мүрэнүүдтэ тааруу нэрэнүүдые олгодог.

5 апреля 2022

Түүхэһээ

431

Үндэһэн буряад-монгол үүлтэрэй нохойнууд

Талын нүүдэлшэ угсаатан мори нохой хоёргүй байжа шадахань бэрхэтэй, хэр угһаа энэ хоёрой хүсөөр табан хушуун малаа үдхэжэ, дайдын уудамаар ажамидаржа ябаһан гээшэ.

23 ноября 2021

Түүхэһээ

824

Бальжан хатамнай бусаба гү?

Хори буряадай домог түүхэтэ Бальжан хатанай дайшалхы дүрэнь арад зоной сэдьхэл бодолдо мүнхэрэнхэй.

20 ноября 2021

Түүхэһээ

298

Шулуун ба гэрэл

Һургуулиин шаби байха үеһөө Виктор Козлов хизаар ороноо шэнжэлдэг кружогто ябажа эхилээ, аянда гарадаг, слёдуудта хабаададаг байгаа.

20 ноября 2021

Буряад Улас

373

Шалсаанын Обоо тахилга

Хэжэнгэ нютагай буряад зон эртэ урдын сагһаа хойшо зунай эхин июнь һарада Шалсаана хададаа гаража Обоо тахидаг эртэ үеын заншалтай юм.

15 июля 2021

Буряад Улас

536

Арадайнгаа дуу аялгалан татахал даа

Уужам хүхэ ногоон талаараа уняартан, баян бардамаар айлшадаа угтадаг Түгнын талын шэмэг нютагуудай нэгэн Хошуун-Үзүүр холын түүхэтэй юм.

6 июля 2021

Улаан-Үдэ хото

490

Улаан-Үдын байгуулагдаhаар 355 жэлэй ойдо

Ниислэл хотын түүхэтэ хүшөөнүүд 1666 ондо Орос гүрэнэй хасагууд Үдэ голой үндэр эрье дээрэ үбэлжөөн тогтоогоод, hүүлдэнь үндэр ханатай модон бэхилэлтэ — острог байгуулаа hэн.

30 мая 2018

Буряад Уласай 95 жэлэй ойдо

760

Нэрэ солонь мүнхэ

Буряад-Монголой улас түрын болон олониитын ажал ябуулагша, суута уран зохёолшо Цыденжап Дондубон (1905-1938) оройдоол 33 наһа эдлэбэшье, гайхамшаг удха зохёол, хурса шүүмжэлхы статьянуудые, оршуулгануудые үлээһэн юм.