22 мая 2023

Буряад Улас

4162

Солото маршалай дурасхаал мүнхэ

Советскэ Союзай хоёрдугаар Герой, домог суута жанжан Константин Константинович Рокоссовскиин хуби заяан манай Буряад оронтой холбоотой юм

21 мая 2023

Буряад Улас

4202

Хилэ шадарай аймагай түүхэhээ

Хубисхалай урда тээ сэлэнгын буряадуудай хасаг сэрэгтэ алба хэдэг байhан ушар ерээдүйдэ ехэхэн нүлѳѳ үзүүлhэн

12 апреля 2022

Буряад Улас

922

Нютаг ороной нэрэнүүд (топонимика)

Хорбоо дэлхэйдэ хүнүүд тогтон түбхинэһэн дайдынгаа хада уула, тала нуга, уһа мүрэнүүдтэ тааруу нэрэнүүдые олгодог.

5 апреля 2022

Түүхэһээ

822

Үндэһэн буряад-монгол үүлтэрэй нохойнууд

Талын нүүдэлшэ угсаатан мори нохой хоёргүй байжа шадахань бэрхэтэй, хэр угһаа энэ хоёрой хүсөөр табан хушуун малаа үдхэжэ, дайдын уудамаар ажамидаржа ябаһан гээшэ.

23 ноября 2021

Түүхэһээ

1195

Бальжан хатамнай бусаба гү?

Хори буряадай домог түүхэтэ Бальжан хатанай дайшалхы дүрэнь арад зоной сэдьхэл бодолдо мүнхэрэнхэй.

20 ноября 2021

Түүхэһээ

599

Шулуун ба гэрэл

Һургуулиин шаби байха үеһөө Виктор Козлов хизаар ороноо шэнжэлдэг кружогто ябажа эхилээ, аянда гарадаг, слёдуудта хабаададаг байгаа.

20 ноября 2021

Буряад Улас

851

Шалсаанын Обоо тахилга

Хэжэнгэ нютагай буряад зон эртэ урдын сагһаа хойшо зунай эхин июнь һарада Шалсаана хададаа гаража Обоо тахидаг эртэ үеын заншалтай юм.

15 июля 2021

Буряад Улас

1001

Арадайнгаа дуу аялгалан татахал даа

Уужам хүхэ ногоон талаараа уняартан, баян бардамаар айлшадаа угтадаг Түгнын талын шэмэг нютагуудай нэгэн Хошуун-Үзүүр холын түүхэтэй юм.

6 июля 2021

Улаан-Үдэ хото

902

Улаан-Үдын байгуулагдаhаар 355 жэлэй ойдо

Ниислэл хотын түүхэтэ хүшөөнүүд 1666 ондо Орос гүрэнэй хасагууд Үдэ голой үндэр эрье дээрэ үбэлжөөн тогтоогоод, hүүлдэнь үндэр ханатай модон бэхилэлтэ — острог байгуулаа hэн.

30 мая 2018

Буряад Уласай 95 жэлэй ойдо

974

Нэрэ солонь мүнхэ

Буряад-Монголой улас түрын болон олониитын ажал ябуулагша, суута уран зохёолшо Цыденжап Дондубон (1905-1938) оройдоол 33 наһа эдлэбэшье, гайхамшаг удха зохёол, хурса шүүмжэлхы статьянуудые, оршуулгануудые үлээһэн юм.