Аршаанууд

Аршаанай гуримууд

28 июня 2017

1200Ондоо
нютагай аршаанда амархаяа, аргалуулхаяа гарабал, аршаанай ЭЗЭНДЭ нютагай хүнөөр хандажа, бэеэ аргалуулхаяа ерэһэн тухайгаа мэдүүлхэ, зоболонгойтнай гээгдэхые, заатагүй үргэл үргэжэ, гуйха ёһотой гэдэг. Тиимэ хүнэй гэнтэ үгы юм һаа гү, али өөрынгөө нютагай аршаанда гарахадаа өөрөө үргэхэ, мүргэхэ, гуйхада болоно ааб даа. Ушар, байдал ойлгожо, хаража байһан аршаанай ЭЗЭН тогтоожо абахал байха.

Нютагай зондо, мүн Танаар суг амаржа байгшадта хүндэмүүшэ, налархай байха.

Нягтаханаар хубсалаад, зохидхоноор бэеэ абажа ябаха. Бэеынгээ ариг сэбэртэ үргэлжэ анхаралаа табижа байха. Эмнэлгын хэрэгээр ерэһэн һаа, бэеэ гамнаха, халуун аршаанһаа гарахадаа дулаалжа, һалхи, хүйтэ абангүй, байрадаа хүрэхые оролдохо. Аршаанһаа буугаад, адагынь долоон хоногой (зарим ушарта 2 - 3 долоон хоног байхадаа болохо) туршада бэеэ тон наринаар гамнаха ёһотой. Иигэжэл аршаанай хүсэн эм болохо ёһотой юм шуу.

Байрлаһан байраяа, тэрэнээ тойроод, мүн аршаанай харьяата газар, илангаяа аршаануудай эхиие бузарлахагүй.
Һуудал байдалайнгаа үлэгдэлнүүдые хаа хамаагүй хаяжа ябахагүй, тэдэниие хаяха тусгаар газар байха ёһотой.
Тамхи татадаг һаа, тамхинайнгаа хайрсагууд болон үлэгдэлнүүдые хараһан газартаа хаяхагүй. Тамхиншад, аргатайл һаа, энэ амаралтын үедэ тамхияа орхижо, аршаанһаа бууха зорилго табяад, тэрэ зорилгоёо хүсэлдүүлжэ буубалтнай, бэедэтнай сэгнэшэгүй ехэ бэлэг болохо байгаа.

Амараа, сэнгээ хадаа архитайл байха ёһотой гэжэ бодобол, амаралта гээшые буруу ойлгонот. Архидалга гээшэ аршаанай ЭЗЭДТЭ яабашье һайшаагдахагүй, ямар нэгэн аргаар хатуухан хэһээлтэ ушаруулжа болохо. Тиигээдшье амаралтада, эмнэлгэдэ байһан бэеэ архи уужа хорлохо, тойроод амаржа байһан зондо амар заяа үзүүлэнгүй «хүхихэ» гээшэ буруул даа.

«Аршаан дээрэһээл ондоо тээ хаана сэнгэлтэйб», — гэһэн бодолоор һальхай ябадал гаргаашад баһал зүб бэшэ байха ёһотой. Энэ ябадалай хойшолон гэжэ байдаг, тэрээн тухай бодожо үзэмөөр лэ даа.

Нютаг нютагай аршаанууд тон лэ өөрын, онсо гуримтай байжа болохо. Нэгэл аргаар тэдэ гуримуудые Танда мэдүүлхэ байха, эдэ гуримуудыень тон наринаар сахиха ёһотой.

АРШААНАЙ ГАЗАРҺАА АМАРЖА, БЭЕ МАХАБАДАА ЭЛҮҮРЖҮҮЛЖЭ, СЭДЬХЭЛЭЭ ТЭНИИЖЭ БУУХАТНАЙ БОЛТОГОЙ!