Улаан-Үдэ хото

Хүндэ ажаүйлэдбэри

27 июня 2017

1200

ЛВРЗ. Ажалай ба Хамгаалгын Соведэй 1932 оной февралиин 2—ой декредээр Улаан-Үдэдэ иимэ завод бариха шиидхэбэри абтаһан байгаа. Энэ хадаа Улаан-Үдын эгээл томо үйлэдбэринүүдэй нэгэн гээшэ.

«Электромашина» завод. Урдандаа байһан «Механлит» гэжэ бишыхан заводые үргэдхэн, 1961 ондо 6 тонно үргэхэ шадалтай К-61 түхэлэй автокран бүтээн гаргажа, түүхэеэ эхилһэн байгаа. 1962 онһоо зайн галаар хүдэлдэг асинхронно двигательнүүдые бүтээжэ захалаа
.
Судна бүтээдэг завод. 1929 ондо байгуулагдаһан, тэрэл ондоо «Ударник», «Бурят -Монгол» гэһэн пароходуудые гаргаа һэн. 1941-1945 онуудаар дайнай хэрэгсэлнүүдые гаргажа байгаа. Хуурай ашаа, шэнгэн түлишэ зөөхэ суднануудые, буксирнуудые бүтээдэг байгаа.

«Теплоприбор» завод. «Моторемонтный», «Металлоширпотреб» гэһэн бишыхан заводуудай үндэһэн дээрэ 1964 ондо бии болоһон томо завод.

ЗММК (Хүүргын түмэр хэрэгсэлнүүдэй завод). 1973 оной мартһаа хүдэлжэ захалһан хотын шэнэ заводуудай нэгэн. Гаргаһан продукцияа гол түлэб БАМ-ай барилгада ябуулдаг байгаа.

«Бурятферммаш» завод. Х-дахи табан жэлэй һүүл багаар бии болоһон, хүдөө ажахын машинануудые бүтээдэг түрүүшын завод байгаа. 1990-дэхи онуудаар, Буряадай хүдөө ажахын һандаржа һалахада, энэ завод хаагдаһан байха юм.
С.М. Кировэй нэрэмжэтэ түмэр хэрэгсэлнүүдэй завод. 1950 онһоо хүдэлжэ байдаг, Забайкалида ба Зүүн Сибирьтэ эгээл томо шаазанаар зайламал болон бусад амһартанудые бүтээдэг завод.

Улаан-Үдын шэлэй завод. СССР-эй Арадай Ажахын Дээдын Зүблөөнэй СССР-эй (ВСНХ)1930 оной шиидхэбэреэр баригдажа захалһан, 1935 оной сентябрь һарада СССР-эй Правительственна комисси тушаажа абаад, хүдэлжэ эхилһэн, Сибирь болон Алас-Дурна зүгтэ ганса иимэ томо завод байгаа. Шэл амһартануудые, хабтагай шэл гаргажа байһан энэ завод мүнөө хаагданхай.

Хирпиисын завод. 1937 ондо баригдаһан.

Түмэр—бетон хэрэгсэлнүүдэй завод. 1957 ондо баригдаһан.

Загорскын ханын материалнуудай завод. 1970 ондо баригдаһан.

БМДК (Буряадай модо үйлэдбэрилдэг, мебель бүтээдэг комбинат). 1935 ондо баригдаһан Улаан-Үдын модоной заводой үндэһэн дээрэ бии болоһон комбинат, 1957 онһоо мебель бүтээдэг фабрикатай болоһон.

ЭДЕЭ ХООЛОЙ ҮЙЛЭДБЭРИ

Улаан-Үдын Ленинэй орденто мяханай комбинат. 1936 онһоо хүдэлжэ байдаг.
Заудинскын талха татадаг комбинат. 1935 онһоо хүдэлнэ.
Хилээмэнэй комбинат. Хилээмэнэй олон жэжэхэн үйлэдбэринүүдые 1970—дахи онуудаар хамталжа комбинат болоод, мүнөө ажаллажа байдаг.
Улаан-Үдын һэрюун унда гаргадаг завод. 1947 онһоо пивын заводой нэгэ цех соо хүдэлдэг байгаа. 1961 ондо Железнодорожно райондо тусгаар завод баригдаһан юм. Эндэ 1966 онһоо шасарганын тоһо гаргадаг болоһон.
Улаан-Үдэ хотын һүнэй комбинат. Энэ комбинат КПСС—эй ХХVI съездые угтуулан түрүүшын продукци гаргажа эхилһээр, мүнөө хүрэтэр хүдэлжэ байдаг.
«Аквабур». Илангаяа эдеэ хоол үйлэдбэрилхэ, буйлуулха, наймаалха шэглэлтэй дээрэ нэрлэгдэһэн үйлэдбэринүүдһээ амяараа таһаржа гү, али олоороо шэнээр бии болоһон хубиин ажахынууд Улаан-Үдын дэлгүүрнүүд дээрэ арад зоной анхарал татажа, сагай эрхээр лаб һуурияа эзэлэнхэй.