22 мая 2023

Буряад Улас

4155

Солото маршалай дурасхаал мүнхэ

Советскэ Союзай хоёрдугаар Герой, домог суута жанжан Константин Константинович Рокоссовскиин хуби заяан манай Буряад оронтой холбоотой юм

21 мая 2023

Буряад Улас

4198

Хилэ шадарай аймагай түүхэhээ

Хубисхалай урда тээ сэлэнгын буряадуудай хасаг сэрэгтэ алба хэдэг байhан ушар ерээдүйдэ ехэхэн нүлѳѳ үзүүлhэн

12 апреля 2022

Буряад Улас

922

Нютаг ороной нэрэнүүд (топонимика)

Хорбоо дэлхэйдэ хүнүүд тогтон түбхинэһэн дайдынгаа хада уула, тала нуга, уһа мүрэнүүдтэ тааруу нэрэнүүдые олгодог.

20 ноября 2021

Буряад Улас

851

Шалсаанын Обоо тахилга

Хэжэнгэ нютагай буряад зон эртэ урдын сагһаа хойшо зунай эхин июнь һарада Шалсаана хададаа гаража Обоо тахидаг эртэ үеын заншалтай юм.

15 июля 2021

Буряад Улас

1001

Арадайнгаа дуу аялгалан татахал даа

Уужам хүхэ ногоон талаараа уняартан, баян бардамаар айлшадаа угтадаг Түгнын талын шэмэг нютагуудай нэгэн Хошуун-Үзүүр холын түүхэтэй юм.