5 апреля 2022

Түүхэһээ

685

Үндэһэн буряад-монгол үүлтэрэй нохойнууд

Талын нүүдэлшэ угсаатан мори нохой хоёргүй байжа шадахань бэрхэтэй, хэр угһаа энэ хоёрой хүсөөр табан хушуун малаа үдхэжэ, дайдын уудамаар ажамидаржа ябаһан гээшэ.

23 ноября 2021

Түүхэһээ

1073

Бальжан хатамнай бусаба гү?

Хори буряадай домог түүхэтэ Бальжан хатанай дайшалхы дүрэнь арад зоной сэдьхэл бодолдо мүнхэрэнхэй.

20 ноября 2021

Түүхэһээ

498

Шулуун ба гэрэл

Һургуулиин шаби байха үеһөө Виктор Козлов хизаар ороноо шэнжэлдэг кружогто ябажа эхилээ, аянда гарадаг, слёдуудта хабаададаг байгаа.