Урлалай ажал ябуулагшад

Иринчеев Владимир

Иринчеев Владимир
Владимир Иринчеев 2012 ондо Москвагай гүрэнэй хэлэ шудалалгын ехэ hургуули оршуулгын (итали, англи хэлэнүүд), оршуулга хүтэлэлгын ангида hуража дүүргэhэн юм.
2013 ондо Москвагай М. В. Ломоносовай нэрэмжэтэ Ехэ hургуулиин сэдхүүлшэдэй ангида мэргэжэлээ hэлгэн hуража гараа.

2015 ондо «Эдэй засагай ехэ hургуулида» «Менеджмент» мэргэжэлээр hуража гарана.

2011 онhоо 2017 он болотор Москва хотодо «Тамир-Экспресс» хэблэлдэ ажаллаа.

2017 оной февраль hараhаа — Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта итали хэлэн дээрэ дүршэл заажа байдаг юм.

2017 оной мартhаа — Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай хэблэлэй албанай хүтэлбэрилэгшэ.
2017 оной июль hараhаа — Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай нэрэ хүндэ үргэхэ асуудалнуудаар хүтэлбэрилэгшэ.