Урлалай ажал ябуулагшад

Тарханов Евгений

Тарханов Евгений
Зүүн-Сибиириин гүрэнэй онол аргануудай ехэ hургуули 1995-2000 онуудай туршада hуража дүүргээд, Эрхүүдэ ажаллаhан юм. 2007 ондо зайн галай асуудалнуудаар инженерэй тушаалда абтаhан, удаань ахамад энергетик болоо. 2013 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай захиралай орлогшоор ажаллажа байна.