Урлалай ажал ябуулагшад

Шевелев Виталий

Шевелев Виталий
Виталий Шевелев Вологодск можын Белоусово hууринда 1991 ондо түрэhэн юм. Санкт-Петербургын хүгжэм дуунай дээдэ hургуулиин профессор А. В. Титовай ангида хүгжэмэй шуулга хүтэлхэ мэргэжэлээр hуража, 2017 ондо дүүргээ. Василиий Синайский, Курт Вайль, Александр Титов, Юрий Темирканов гэгшэдэй дүршэлhөө хүртэhэн юм.

Үшөө hуража байха үедөө Виталий Шевелев Кострома хотодо үнгэрhэн залуу хүгжэмэй шуулга хүтэлэгшэдэй уласхоорондын И. А. Мусинай нэрэмжэтэ IV мүрысөөнэй I шатын илагша болоhон байгаа.

Оюутан байхадаа дууринуудай шуулгануудай хүтэлэгшэ болоhон байдаг гэбэл: В. А. Моцартын «Дон Жуан» (шуулгын хүтэлэгшэ-найруулан табигша), «Бастьен и Бастьена» (шуулгын хүтэлэгшэ-найруулан табигша), Н. А. Римский-Корсаковай «Царская невеста», Дж. Россиниин «Севильский цирюльник», П. И. Чайковскийн «Евгений Онегин». бүжэг «Лебединое озеро», С. С. Прокофьевай «Обручение в монастыре» Санкт-Петербург хүгжэм дуунай дээдэ hургуулиин танхим, Эрмитажна театр болон Мюзик-Холл театрнууд соо.

Санкт-Петербург хүгжэм дуунай дээдэ hургуулиин шуулгын, Эрмитажна болон бусад Санкт-Петербургын театрнуудай тоглолтонуудта хабаадалсаhан байха юм.