Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Табхарова Галина

Табхарова Галина
  • Буряадай үндэһэтэнэй дуу хатарай “Байгал” театрай баледэй зүжэгшэн
Галина Эрхүү можын Эхирэд-Булагадай аймагай Олой тосхондо түрэһэн юм.

2004 ондо Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёл болон урлалай ехэ һургуулиин хатарай дээдэ һургуули дүүргээд, Буряадай гүрэнэй «Бадма Сэсэг» гэһэн хатарай театрта ажалда ороһон байна.

«Байгал» театрай «Угайм Сүлдэ», «Блеск Азии» болон бусад бүхы тооной зүжэгүүдтэ хабаадаа.

Варна хотодо (Болгари) уласхоорондын аман зохёолой фестивальда хабаадагша. «Байгал» театртай хамта Европын гүрэнүүдээр болон Россиин хотонуудаар нүүдэл тоглолтонуудта ябалсаһан байна.

Буряад Уласай соёлой яаманай Хүндэлэлэй грамотануудаар болон Баярай бэшэгүүдээр шагнагданхай.