Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бадмаева Ринчин-Ханда

Бадмаева Ринчин-Ханда
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай зүжэгшэн
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
Шэтэ можын Агын аймагай Согто-Хангил нютагта түрэhэн. Улаан-Yдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуулиин хуурай таhаг амжалтатайгаар дүүргэhэнэй удаа hаял дүүргэhэн эгээл бэлигтэй оюутадай тоодо Ч. Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын хүгжэмшэн боложо Буряадай гүрэнэй теле-радиокомпанида уригдаhан байна.

1978 оной октябрь hараhаа эхилээд, 31 жэлэй хугасаа соо Ринчин-Ханда Бадмаевнагай зохёохы замынь, мэргэжэлынь буряад арадай хуур дээрэ наадантай холбоотой. Ялас гэмэ дүй дүршэлтэй наадан, хүгжэмэй нарин бэлиг, нааданай hайн оньhон арга — эдэ бүгэдэ шагнагшадай анхарлые татадаг.

Ч. Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгатай хамта Буряад ороной, Эрхүү, Шэтэ можонуудай, Усть-Ордагай, Агын буряадай тойрогуудаар нүүдэл тоглолтонуудаа дэлгэжэ ябаhан юм. Хари гүрэнүүдээр: 1986 ондо Япондо, 1996 ондо Францида ябаhан байна.

Бадмаева Ринчин-Ханда хуурай онсо шэнжэ дүүрэн мэдэхэ бэлигтэй мэргэжэлтэн, «Байгал» театрайнгаа бүхы шухала хэмжээ ябуулгануудта, тэрэ тоодо Ородой Холбооной Уласай Захирал Д. А. Медведевэй Буряад орондо ерэхэдэ болон бусад хэмжээнүүдтэ эдэбхитэйгээр хабаадалсаhан байдаг.

Хүгжэмэй уралалда оруулhан аша габьяагайнгаа түлɵɵ Р-Х. Б. Бадмаева «Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн» гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртэhэн байна (1995 оной июниин 30-ай Зарлиг). 1991 ондо буряадай хүгжэмэй хүгжэлтэдэ нилээд ехэ хубитаяа оруулhанай түлөө Буряадай АССР-эй Соёлой яаманай Хүндэлэлэй тэмдэгээр, 1992 ондо Буряадай АССР-эй Дээдын Зүблэлэй Президиумэй Хүндэлэлэй тэмдэгээр, 1998 ондо Улаан-Yдэ хотын Захиргаанай Хүндэлэлэй тэмдэгээр шагнагдаhан байха юм.