Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бадлуева Галина

Бадлуева Галина
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай дуушан
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
Эрхүү можын Эхирэд-Булагадай аймагай Бүлүсэ нютагта түрэhэн намтартай. Дирижерой мэргэжэлээр уласай соёлой дунда мэргэжэлэй hургуули дүүргэhэнэй удаа «Байгал» гэhэн Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай хамтаралда зүжэгшэнөөр ороhон байна. Хоёр жэл хүдэлөөд, хамтаралайнгаа зүжэгшэдтэй хамта Лениградта «Ленконцертын» дэргэдэ тайзанай бага хэмжүүрэй соёлой hургуулида жэлэй туршада мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ hургуули гараhан юм.

2006 ондо Галина Бадлуева «Дэлхэйн монголшуудай хубсаhан», «Алтаргана-2006», «Яхадай Сагаан hара» гэhэн уласхоорондын наадануудта эдэбхитэйгээр хабаадаhан байна. 2007 ондо БГТРК-гай радиодо ород романсын тоглолто, Э. Гармаевагай үгэнүүд дээрэ бэшэгдэhэн дуунуудые буулгуулаа. Оло удаа «Буряад орон», «Толи» дамжуулгануудта хабаадаhан юм.

2008 ондо «Ариг-Ус» гэhэн сэнхир дэлгэсэй хамжаанай урилгаар П. Булаховой «Не пробуждай воспоминаний» гэжэ ород урданай романсын дэлгэстэ хаража шагнаха дуу гаргаhан байна. 2009 оной август hарада Байгалай ажахы эрхилэлгын талаар хэмжээ ябуулгын, Байгалай эрдэм hуралсалай талаар хэмжээ ябуулгын уласхоорондын бага хуралнуудта, Ородой Холбооной Уласай Захирал Д. А. Медведевэй Буряад орондо ерэхэдэ «Байгал» театрай наадануудые бэлдэлсэhэн, үнгэргэлсэhэн байна.

Дуушан буряад, ород, Зүблэлтын үеын хүгжэм бэшэгшэдэй, арадай дуунуудые гүйсэдхэдэг, дуунайнгаа жасые баяжуулха гэжэ оролдодог. Ородой урданай романс ялас гэмээр дуулажа, шагнагшадайнгаа зүрхэ сэдьхэлынь эзэлхэ шэдитэй дуушан юм. 2013 оной майн 25-да оперо болон баледэй театрай тайзан дээрэ Галина Бадлуева зохёохы ажалайнгаа 30 жэлэй ойн баярта зорюулhан хубиин тоглолто үнгэргэhэн тайна. «Не пробуждай воспоминаний» гэhэн тоглолто соо суутай болоhон, тиихэдээ тон дуратай романснуудынь зэдэлээ.

Мүнөөшье Галина Борисовна нигүүлэсхы сэдьхэлэй, hайн дуранай тоглолтонуудта, «Дайнай үеын дуунууд» гэhэн түсэлдэ хабаадана.