Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бабалаев Леонид

Бабалаев Леонид
  • Россин Федерациин габьяата зүжэгшэн (2007)
  • Буряад Республикын габьяата зүжэгшэн (1998)
  • Агын тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ (2005)
  • Бүгэдэ буряадуудай уласхоорондын «Алтаргана-2000» (Чойбалсан) «Алтаргана-2006» (Улаан-Yдэ) гэhэн наадануудта үльгэршэдэй урилдаанай лауреат
  • «Yе сагай амисхал» гэhэн хөөмэй хоолойгоор гүйсэдхэдэг урлалай уласхоорондын конкурсын лауреат
  • 1983 ондо Москвада болоhон Буряадай соёл урлалай үдэрнүүдтэ хабаадаhан «Байгал» театрай ветеран
  • 1999 онhоо Үбэр-Байгалай хизаарай «Амар сайн» гэhэн гүрэнэй дуу хатарай театрай аман зохёолой бүлэгэй хүтэлбэрилэгшэ
Леонид Бимбаевич Бабалаев 1953 оной апрелиин 1-дэ Захааминай аймагай Санага нютагта түрэһэн. Сэрэгэй албанда ябаад, удаань Улаан-Yдын соёл гэгээрэлэй училищида хатарай таhагта ороhон. Эрхимээр энэ hургуулияа түгэсхэжэ, 1975 ондо «Байгал» ансамблиин зүжэгшэн болоо. Училищида hураха үедөө хөөмэй хоолойгоор дууладаг тусхай курс шудалжа гараад, саашадаа морин хуур дээрэ наадажа hураа, угсаата арадайнгаа энэ хүгжэмтэ зэмсэг өөрөөшье уранаар дархалан зохёодог габьяатай. Хори гаран жэлэй туршада «Байгал» ансамбльтай хариин газарнуудаар, гүрэн соогууүраа нэгэнтэ бэшэ амжалта түгэс гастрольда ябалсаһан.

Мүнөө Агын тойрогой «Амар сайн» ансамбльда хүдэлхэдөө, мүн лэ арадайнгаа уран бэлигые арьбадхажа, үргэжэ, морин хуурай бүлэг байгуулжа, угай hайхан хүгжэм доро уран бэлигээ арадтаа бэлэглэhээр.