Бабуев Олег
  • Буряадай Гүрэнэй Ажалай Улаан тугай орденто Х. Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай зүжэгшэн
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн
  • Ородой Холбооной Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Шог зугаа дэлгэгшэдэй Уласхоорондын нааданай илигша (Улаан-Баатар, 1999)
  • Ородой Холбооной Уласай арадай зүжэгшэн Чойжинима Гениновэй нэрэтэ шагналтан (2008)
  • Хани барисаанай орденоор шагнагданхай (2012)
Олег Дамдинович Бабуев 1975 ондо Алас Дурнын уралалай дээдэ hургуули дүүргэhээр, театрта хүдэлнэ. Театрта хүдэлhэн жэлнүүдэйнгээ туршада 100 гаран ородой, хари гүрэнэй, буряадай болон мүнөө үеын зүжэгүүдтэ дүрэнүүдые байгуулжа гараhан байна.

Түрүүшынгээ дүрэдэ — А. Вампиловай «Ууган хүбүүн» соо Васенькиие наадажа, Хальмагай, Монголой болон Буряадайнгаа харагшад болон зүжэг шэнжэлэгшэдэй hайшаалда хүртэhэн юм. Монголой Намдагай бэшэhэн «Далан худалч» соо наадаhан Далай баянай дүрэ тон дээгүүр мэргэжэлтэ, дүй дүршэлтэй хэмжээнэй зүжэгшын наадан гэжэ тэмдэглэгдэhэн байдаг. Баhал монголой Сэнгын Эрдэнын зохёолоор табигдаhан «Хойто наhандаа уулзахабди» гэhэн зүжэгтэ бүри дүршэлтэй болоhон О. Бабуев Чойбалсан жанжанай бодото дүрэ харуулжа шадаа. Б. Эрдынеевэй «Хазаар хара hахал» соо Согтые наадахадань, тэрэнь «Театрай хаhын эрхим дүрэ» гэжэ нэрлэгдэhэн юм.

Н. Гоголиин «Ревизор» соо Добчинскийн, Х. Намсараевай «Шүдхэртэй сүндүүг» соо Тартадай, Б. Гавриловай «Чингис хаан» соо Yгэдэйн, Д. Эрдынеевэй «Адууhан төөлэй» соо Арсаланай дүрэнүүд харагшадай анхарал заабол татаhан байха. Тиихэдэ К. Гольдониин «Хоёр ноёной зараса» соохи Труффальдинын дүрэ театр шэнжэлэгшэ В. Ц. Найдаковагай хэлэhээр «...үнэншье, ялас гэмэшье», тиигээд энэнь «Эрэ хүнэй эрхим дүрэ» гэhэн нэрлэгдэhэн заабарида илаhан юм. Г. Башкуевай «Воздушный поцелуй» соо Павелай, С. Лобозёровой «Баяжаашье hаа, бархирдаг» соо Балданай, Б. Брехтын «Hохор сагаанай сэнтэй сэдьхэлэй дуун» соо Кемблын, Б. Эрдынеевэй «Япон Долгор» соо Японой болон бэшэшье дүрэнүүдээ зүжэгшын хододоо өөр соогуураа гаргажа, буйлуулжа наадаhые гэршэлдэг.

Ямаршье дүрэ — гунигтай, энеэдэтэй, доторой хүлгhөөтэй, уянгата — тон амжалтатайгаар гүйсэдхэжэ шадаха, хүхюу, шогтой зугаатай, дууhашагүй бэлигтэй зүжэгшэн болоно. Мүнөө үедэ Олег Бабуев театрай эгээл түрүү, харагшадай дуратай зүжэгшэдэй нэгэн гээшэ. Зүжэгүүд соо наадаhан гол дүрэнүүдыньшье энээниие гэршэлнэ: Г. Башкуевай «Шэнэ hамган» соо Согто үбгэн, Д. Сультимовай «Амиды зула» соо Орбондой баян, Раффи Шартын «Се ля ви» соо месье Труабаль. Д. Сультимовай «Амиды зула» гэжэ зүжэг «баяшуул-үгытэйшүүлэй» харилсаануудые харуулна. Зүжэг соо хатуу харуу, хобдог Орбондой баян (Олег Бабуев), эрхэ Обоодой hамганиинь (Д. Тангатова, Н. Токуренова), Бумаа, Балюу барлагуудынь харуулагдана. Одоо хоморой гэхээр шог зугаатай наада бэлигтэй зүжэгшэн уран хурсаар, элдэб янзын гайхамшагта түхэлөөр харуулжа шадаа. Гайхуулма, заримдаа харагшадай хүлеэгдээгүй талаhаа наадажа шадаха гээшэ ехэнхидээ тайзан дээрэ наадагша О. Бабуев, Д. Тангатова гэhэн дээдэ гарай зүжэгшэдэй дүй дүршэлhөө дулдыдана ха юм.

Зүжэгшэнын бэлиг Олег Бабуевай элдэб ондоо hонирхолтой, шогтой, согтой, шалюун дүрэнүүдтэйнь сугтаа жэлhээ жэлдэ хурса болоно. Тэрэнэй наада алад гарахын аргагүй гэхээр. Ямаршье энеэдэнэй нааданай зүжэгшэн досоогоо галтайхан байха ёhотой. Үхибүүдтэ болон залуушуулда зорюулагдаhан зүжэгүүд соо зүжэгшын баян бэлиг бүришье дүүрэнээр гаража ерэнэ.: «Золотой ключик или новые приключения Буратино» соо Кот Базилио, «Али-Баба, 40 разбойников и один учёный попугай» гэжэ зүүн зүгэй онтохонуудаар табигдаhан Г. Башкуевай зүжэг соо Касым, А. Линдгренэй «Малыш и Карлсон» соо Фили.

Шогтой ёгтой зүжэгүүдтэ наадаха бэлигтэй хадаа Олег Дамдинович Шэнэ жэлэй, Сагаалаганай олон тоото hайндэрнүүдэй сагай ба ябасын хубаариин, богонихон зүжэгүүдэй, энеэдэ наадатай хэhэгүүдэй зохёогшо, хүтэлэгшэ болодог. Тиихэдээ өөрөө ямар гоёор үдэшэнүүдые ударидажа, өөрөөшье гол дүрэнүүдыень наададаг гээшэб! Эндэл тэрэнэй зохёохы бэлиг, дүй дүршэл, шог зугааша бэлигынь элеэр тобойжо градаг юм. Энэл хүнэй бэлигэйнь ашаар Буряад театр бүхы бүхы мэргэжэлтэ hайндэрэйнгээ үдэшэнүүдэй наадануудта түрүү hуури эзэлдэг юм.

«Вокруг смеха» гэhэн зохёохы лабораториин хүтэлбэрилэгшэ, олон жэлэй туршада эрилтэ ехэтэй харагшадтаа hонин хүхюутэй наада зохёожо, харагшадаа баясуулдаг. 1999 ондо Улан-Баатар хотодо Уласхоорондын шог зугаа болон хүхюу нааданда өөрын найруулга табижа хабаадаа hэн. 2008 ондо Ородой Холбооной арадай зүжэгшэн Чойжинима Гениновэй нэрэмжэтэ түрүүшын шанда хүртэhэн байна. Hүүлэй жэлнүүдтэ зүжэгшэн К. Гоцциин «Турандот» соо, Г. Башкуевай «Шүдэрлэгдэhэн зуун жэл» соо, Б. Ширибазаровай «Энэрил хайра» соо, И. Друцын «Залуугаймнай шубууд» гэhэн зүжэгүүд соо наадаа.

Олег Дамдинович хотын, республикын хэмжээ ябуулгануудай, ветерануудай, мүнөө хүдэлжэ байгаа зүжэгшэдэй зохёохы үдэшэнүүдэй, баяр ёhололнуудай хүтэлэгшэ болодог юм.

Залуу зүжэгшэдтэ, зүжэгшэдэй залуу халааниие бэлдэхэ ажалда анхаралаа хандуулдаг, Буряад Уласай уралалай дунда мэргэжэлэй hургуулида зүжэгшын дүршэл заадаг багша юм.

Олег Дамдинович Бабуев «Эдир Будамшуу» гэhэн уласхоорондын мүрысөөнэй эмхидхэгшэдэй нэгэн. Энэ наадан-мүрысөөн бэлигтэй үхибүүд болон hурагшадые элирүүлжэ, дэмжэхэ гэhэн зорилготойгоор байгуулагдаhан. Мүнөө энэ нааданда гансашье Улан-Үдын, Буряад ороной бэшэ, харин хүршэ Эрхүү можын, Үбэр-Байгалай хизаарай, Хальмаг Уласай, тиихэдэ Монголой, Хитадай түлөөлэгшэд хабаададаг.

Бабуев зүжэгшэн театрайнгаа хабаадаhан элдэб хэмжээнэй уласхоорондын наадануудай, хари гүрэнүүдээр наада дэлгэжэ ябалгын үедэ бэлигээ баяжуулдаг: Франциин Ницца хотодо, Польшын Елена Гурада, Белоруссиин Брест хотодо «Белая Вежа», Монгол орондо, Хитадта. Хоёр удаа Москва хотодо «Алтан баг» гэhэн шагналай түлөө театрай нааданда «Максар. Шуhата тала», «Гэгээрэлэй зам» гэhэн зүжэгүүдтэй ошоhон байна. Ородой Холбооной габьяата зүжэгшэн Олег Дамдинович Бабуевай зохёохы замынь, байгуулhан дүрэнүүдынь мүнөө дээрээ дүрөө дээрээ, тэрэ хүн бэлигэйнгээ орьелдо гаранхай байна гэжэ гэршэлнэ.