Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Базаргуруев Мункобаир

Базаргуруев Мункобаир
  • Буряад Республикын габьяата зүжэгшэн (1997)
  • Россиин хотонуудаар, Монголдо үнгэргэгдэhэн Буряадай соёл урлалай, уран зохёолой декадануудта, Москвада болоhон Залуушуулай болон оюутадай бүхэдэлхэйн XII фестивальда хабаадагша
  • Буряад Республикын Верховно Соведэй Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаhан (1985)
  • Буряад Республикын Арадай Хуралай грамота 1997 ондо барюулагдаhан
  • «Байгал» театрай ветеран
Мункобаир Базарсадаевич Базаргуруев Шэтэ можын Агын аймагай Сокто-Хангил нютагта 1954 оной сентябриин 18-да түрэһэн.
1976 ондо республиканска соёл-гэгээрэлэй училищи дүүргээд, «Байгал» ансамбльда баледэй зүжэгшэнөөр ороhон байна. Ульhатайгаар, уранаар хатардаг зүжэгшын бэлиг шадабари зохёохы замайнь эхиндэ эли тодоржо, шэнэ хатар наада зохёогшод заатагүй зүжэгшые наадандаа уридаг байгаа, илангаяа арадай аман зохёолые hайн мэдэдэг, буряад хатарнуудые зохёон табидаг РСФСР-эй габьяата зүжэгшэн Т. Е. Гергесова. Дүй дуршэлтэй багша Мунко Базаргуруевта шогтойхон хатарнуудай рольнуудые тааруулжа заадаг байгаа. «Наадан», «Тарбаганы», «У родника», «Глухари» болон бусад онсо өөрсэ маягтай абари зан харуулhан хатарай рольнуудые баледэй зүжэгшэн тодо уранаар гүйсэдхэдэгhэн. «Глухари» гэhэн хатарта инаг дуранай түлөө эрэлхэг зүрхэтэйгөөр тэмсэдэг hойр шубуунай дүрэ зүжэглэмэл наадатайгаар, уранаар харуулжа шадаhан. 1985 ондо РСФСР-эй габьяата зүжэгшэн, Н. Сацай нэрэмжэтэ театрай ахамад балетмейстер Борис Ляпаев Мунко Базаргуруевтай эвен хатар табиhан байна, тиин зүжэгшэн бөө хүнэй дүрэ, үбгэд хүгшэдэй — «Бусалга», эдир багахан хүбүүнэй («Эрьелдээшэн»), үншэн үгытэй хүбүүнэй «Будамшуу») дүрэнүүдые харуулжа хатарhан байна, эндэл Мунко Базаргуруев бүхы эдэ зүжэглэмэл дүрэнүүдые хатарай арга маягаар, тон лэ уранаар гүйсэдхэhэн габьяатай. Түрэл арадайнгаа аман зохёол, заншал hайн мэдэхэ, уран ульгам хэлэтэй зүжэгшэн хүн эдэ дүрэнүүдые гүйсэд дүүрэнээр харуулжа шадаа гээд хэлэгдэдэг.

Мункобаир Базарсадаевич Базаргуруев «Байгал» ансамбльтай гүрэн дотороо, хариин газараар нэгэнтэ бэшэ гастрольнуудта ябаhан, Чехословаки, Монгол, Хитад, Бельги гүрэнүүдээр бэлигээ харуулhан, Россиин олон хотонуудаар Буряадай соёл урлалай, литературын декадануудта хабаадаhан байна. Хододоо омог дорюун Мунко Базаргуруев, саг забhарай болобол, шүлэгүүдые зохёожо туршадаг, театрай ветерануудай ансамбльда онсо өөрын абари зангаа алдангүй хатардаг заншалтай.