Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бальжинимаев Данзан

Бальжинимаев Данзан
  • Буряадай Гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай зүжэгшэн (дуушан) (1999 онhоо)
  • «Жэлэй эрхим дуун» гэhэн уласай хэмжээнэй мүрысөөндэ илагша
  • Буряад Уласай Соёлой яаманай «Эрхим эрэ хүнэй дүрын түлөө» гэhэн шагналтан (2007 он)
  • Буряад Уласай Соёлой яаманай болон театрай Хүндэлэлэй тэмдэгүүд, үнэтэ бэлэгүүд
1995 ондо Улаан-Yдэ хотын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуулиин дуунай таhаг дүүргэhэнэй удаа Буряадай Гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай найрал дуушадай зүжэгшэнөөр абтаhан юм. Эндэ мэдээжэ найрал дуу табигша хүгжэмшэн Б. А. Кимэй ударидалга доро оперын дуушанай бэлиг бүри бүхэжэжэ, далижажа хүгжэhэн байна. Багшынгаа дурадхалаар Зүүн-Сибириин соёлой болон уралалай ехэ hургуулида дуунай таhагта ажалhаа таhалгаряагүй ябажа hурана. Тэрэ үедэ тайзанай бага хэмжүүрэй дуунай элдэб мүрысөөнүүдтэ хабаададаг hэн. 1997 ондо «Сагаан hара» гэhэн тайзанай бага хэмжүүрэй дуунай мүрысөөнэй шанда хүртөө, 1998 ондо «Жэлэй эрхим дуун» гэhэн мүрысөөндэ түрүүшын дуушан, 1999 ондо өөрөө дуу зохеогоод, гүйсэдхэжэ туршаhан байха. Олон дуунуудынь арад зоной дунда мэдээжэ болонхой, тайзанай бага хэмжүүрэй бусад дуушадай жасада оронхой, зэдэлжэ байдаг.

1999 онhоо театрай оперын дуушадай бүридэлдэ ажаллана.

Тон hайнаар наадаха шадабари, хоморой ирагуу hайхан хоолой, дуулаха болон тайзан дээрэхи дүршэл, ажалша абари зангынь — эдэ бүгэдынгөөл ашаар Данзан Дашинимаевич богинихон хугасаа соо театрай оперын гол дүрэнүүдые гүйсэдхэдэг болонхой.

Дуушан мүнөө дээрээ ород болон хари гүрэнэй зүжэгүүдтэ 30 гаран дүрэнүүдые гүйсэдхөө. Тэрэнэй дуулаhан Поповичын дүрэ Мусоргскийн «Сорочинская ярмарка» соо, Мусоргскийн «Борис Годунов» соо Мисаилай, Пуччиниин «Мадам Баттерфляй» соо Горын, Штраусай «Летучая мышь» соо Блиндын дүрэнүүд дуушаниие онсо маягтай, зүжэгшэнэй дүй дүршэлтэй гэжэ тэмдэглэгдэhэн байна.

«Катерина Измайлова» соо (Зиновий Борисович) хэhэн ажалыень найруулагша В. Милков үндэрөөр сэгнэhэн байдаг. Гершвинэй «Порги и Бесс» зүжэг соохи Спортинг Лайфын дүрэ 2007 ондо Буряад Уласай Соёлой болон олониитын харилсаануудай яаманай «Эрэ хүнэй эрхим дүрэ» гэhэн шангаар тэмдэглэгдэhэн юм.

Данзан Бальжинимаев бүхы харюусалгата ехэ тоглолтонуудта, хүдөө аймагуудаар, гадаадын хото нютагуудаар, хари гүрэнөөр нүүдэл тоглолтонуудта хабаададаг юм.

Данзан Бальжинимаевай жаса:
Овлур (А. Бородинай «Князь Игорь»),
Дархан (М. Фролоой «Энхэ-Булад баатар»),
Рюиц (Д. Вердиин «Трубадур»),
Гастон (Д. Вердиин «Травиата»),
Ульрико (Д. Вердиин «Аттила»),
Чекалинский, Чаплицкий, Распорядитель
(П. И. Чайковскийн «Пиковая дама»),
Трике (П. И. Чайковскийн «Евгений Онегин»),
Маттео Борса (Д. Вердиин «Риголетто»),
Альмерик (П. И. Чайковскийн «Иоланта»),
Горо (Дж. Пуччиниин «Мадам Баттерфляй»),
Сполетта (Д. Пуччиниин «Тоска»),
Бомелий (Н. А. Римский-Корсаковой «Царская невеста»),
Настоятель новгородский, Сопель, Волхв
(Н. А. Римский-Корсаковой «Садко»),
Зиновий Борисович (Д. Шостаковичиин «Катерина Измайлова»),
Мисаил (М. Мусоргскийн «Борис Годунов»),
Афанасий Иванович (М. Мусоргскийн «Сорочинская ярмарка»),
Ремендадо (Ж. Бизегэй «Кармен»),
Хара-Гэрэл хаан, Буйзан улаан, Заса мэргэн
(А. Андреевэй «Гэсэр»),
Спортинг Лайф (Дж. Гершвинэй «Порги и Бесс»),
Доктор Блинд, адвокат (И. Штраусай «Летучая мышь» опереттэ),
Ферри (И. Кальманай «Сильва»),
Веспоне (Дж. Перголезиин «Служанка-госпожа»)
Гонец (Д. Вердиин «Аида»)

Хүүгэдэй зүжэгүүд
Балда («Ай да Балда!»),
Тахяа, Король («Путешествие в сказку»),
Король («Бременские музыканты»),
Принц, Король («Хрустальный башмачок»),
Тахяа («Зайкина избушка»),
Принц («Дюймовочка»),
Страшила («Приключения Дороти в изумрудном городе»),
Ерёма, Лиходей Лиходеевич
(«Про Ерёму, Данилу и нечистую силу»),
Мистер Сауербери, Монкс
(мюзикл «Оливер Твист»),
Шандаган («Золотой цыплёнок»),
Хара хаан («Алиса в Зазеркалье»),
Таршаа («Муха-Цокотуха»),
Тахяа («Терем-теремок»)