Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Байбородина Алёна

Байбородина Алёна
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн
Алёна Байбородина Зүүн Сибириин гүрэнэй соёл уралалай ехэ hургуулиин ород зүжэгшэдые бэлдэдэг бүлэгтэ hуража, 2005 ондо дүүргэhэн юм (багшанарынь: Андрей Штейнер, Джемма Баторова, Анатолий Баскаков).

Театрта нэгэн-хоёр жэл хүдэлөөд байхадаа, Р. Куниин «Он, Она, Окно, Покойник» зүжэг соо Джейнэй гол дүрэ, А. Бутухановай «Прошлогодний алый снег» гэhэн декабристнууд тухай зүжэг соо Дарья Ухтомскаягай дүрэ hайшаалтай магтаалтай наадаhан байна.

Алёна Байбородина театрайнгаа олон зүжэгтэ наададаг.
Тэрэнэй жасаhаа дүрэнүүд:
Тугоуховтанай басаган (А. Грибоедовэй «Горе от ума»);
Бетси (А. Толстойн «Плоды просвещения»);
Луиза (Р. Томой «Восемь любящих женщин»);
Репортер (Р. Куниин «Слишком женатый таксист»);
Басаган (А. Твардовскиин «Василий Тёркин»);
Һайхан эхэнэр (Л. Проталинай «Благословите светлый час»);
Виктория (Ю. Котлярскииин «Кто хочет спать с миллионером?»);
Нинетта (В. Синакевичиин «Любовь к одному апельсину»)
б. б. (болон бусад)

Зүжэгшэн мүнөө үеын зүжэг бэшэлгын «Коляда-Plays» гэhэн Уласхоорондын театрай VII ехэ нааданда Ярослава Пулиновичиин «Бесконечный апрель» гэһэн зүжэг соо хабаадаһан байна.

«Бодото театр» гэhэн Ородой Холбооной XII ехэ нааданда Дмитрий Богословскийн «Любовь людей» гэһэн зүжэг соо хабаадаа (Екатеринбург хото, 2013 он).