Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бадарханова Людмила

Бадарханова Людмила
Эрхүү можын Боохоной аймагта 1935 оной декабриин 8-да түрэһэн. Дунда hургуулияа дүүргээд, «Байгал» ансамблиин дуунай бүлэгтэ хүдэлжэ захалаа. Хоорой зүжэгшэн илдам гоёор дууладаг, оролдосотойшье байхаhаа гадуур, уранаар уншадаг бэлигээ тайзан дээрэ гэршэлжэ, саашадаа ансамблиин концерт наадануудые хүтэлбэрилдэг болоо. «Тайзан дээрэ Бүхэсоюзна болон Бүхэроссин харалга наадануудай лауреат, гүрэнэй дуу, хатарай „Байгал“ ансамбль! » - гээд хонгёо илдамханаар соностожо, Людмила Федоровна Бадарханова ээлжээтэ концерт наадаяа эхилдэг hэн.

Хэдэн арбаад жэлэй туршада ансамблиингаа наада хүтэлжэ, түрүүлэн тайзан дээрэ гаража уранаар, уринаар харагшадаа амаршалдаг зантай байгаа. Хаанашье, хүдөөдэ гү, алишье hаа хотын томо тайзан дээрэ гарахадаа, харагшадтаяа дулаахан оршон байдалай харилсаа тогтоожо, зүжэгшэн бүхэнтэй тодо hайнаар танилсуулжа, бэлиг шадабарииень үргэжэ, сэгнэжэ, харагшадтаа дуулгадаг байhаниинь Людмила Федоровнагай сэгнэшэгүй бэлиг болоно. Дүй дуршэлтэй зүжэгшэн залуу халаандаа жэшээ харуулжа, онсо харюусалгатайгаар ажалдаа хандадаг, соёл урлалай hалбарида гүнзэгы гүйсэд мэдэсэтэй, юрэнхы ажабайдалдаашье налгай зохидоор зүбшэл заабаринуудые үгэжэ ябадаг эгэшэ нүхэр байгаа. Ёhотойл зүжэгшэнэй үүргэ дүүргэжэ, зохёохы замдаа арад зонтой бата бэхи харилсаа тогтооhон. Олониитын ажаябуулгада эдэбхитэй хабаададаг, ансамблиингаа администратор, инспектор, профсоюзай хорооной гэшүүн Людмила Бадарханова хамта хүдэлдэг нүхэдэйнгөө дунда хүндэтэй, олондо мэдээжэ бэлигтэй зүжэгшэн байгаа.

2002 оной майн 17-до наhа бараhан юм.