Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Багадаев Григорий

Багадаев Григорий
  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй театрай зүжэгшэн (дуушан)
  • Ородой Холбооной Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Буряадай залуу дуушадай мүрысөөндэ илагша (1980)
Григорий Михеевич Багадаев 1975 ондо Н. А. Римский-Корсаковой нэрэмжэтэ Ленинградай Гүрэнэй хүгжэм дуунай дээдэ hургуули дүүргээ. Тэрэл жэлдээ Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто оперо болон баледэй театрай бүридэлдэ ороhон намтартай. Гуша гаран жэлэй туршада бэлигтэй дуушан олон тоото ородойшье, хари гүрэнэйшье мэдээжэ хүгжэм зохёогшодой оперын басай гол дүрэнүүдые гүйсэдхэhэн юм.

Григорий Багадаев hайхан хоолойтой, зүжэгшэнэй абьяастай, дуулаха дуратай, аргагүй ажалша зангаараа илгардаг байhан, тиихэдээ нилээд олон марташагүй hонин дүрэ тайзан дээрэ мүндэлүүлээ.

Тэдэнэй тоодо Кончак тайжа Галицкий хоёр (А. Бородинай «Игорь тайжа»), Гремин (П. Чайковскийн «Евгений Онегин»), Атилла (Дж. Вердиин «Атилла»), Мефистофель (Ш. Гуногой «Фауст»), Эскамилио (Ж. Бизегэй «Кармен»), Мельник Сват хоёр (А. Даргомыжскийн «Русалка»), Томский Нарумов хоёр (П. Чайковскийн «Елбэрын хатан»), Бартоло Базилио хоёр (Д. Россиниин «Севильский цирюльник»), Пимен Варлаам хоёр (М. Мусоргскийн «Борис Годунов»), Порги (Д. Гершвинэй Порги ба Бесс«), Эбн-Хакиа (П. Чайковскийн «Иоланта»), Тимур ( Дж. Пуччиниин «Турандот»), Собакин Н. Римский-Корсаковой «Хаанай бэри»), Дж. Вердиин «Реквием» соо баас, М. Фроловой «Энхэ-Булад баатар» соо Буумал хаан, Спарафучиле ба граф Чепрано (Дж. Вердиин «Риголетто»), Доктор Гренвиль ба Маркиз (Дж. Верди «Травиата»), Матрос (А. Холминовай «Оптимистическая трагеди»), Галсан (Б. Ямпиловай «Чудесный клад»), Рамфис (Дж. Вердиин «Аида»), Гортензио ( Г. Доницеттиин «Дочь полка»), Сидоров (В. Усовичай «Ночь умирает с рассветом») болон бусад дүрэнүүд.
Зүжэгшэн хүүгэдэй зүжэгүүдтэ дуратайгаар наададаг һэн, тоолошогүй олон дүрэнүүдые үхибүүдтэ зорюулhан байха. Оперын дуушанай олон хүдэлмэринүүд соонь элдэб дуунууд: шүлэгшэд, хүгжэмшэдэй зохёоhон дуунууд, романснууд, буряад, ород дуунууд, хари гүрэнэй хүгжэмшэдэй зохёолнууд зэдэлдэг байhан.

Григорий Михеевич Багадаевай Буряад ороной болон Россиин хүгжэмэй искусстводо оруулhан хубита гүрэнэй талаhаа үндэрөөр сэгнэгдэнхэй: Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшын, Буряадай АССР-эй арадай зүжэгшын, Ородой Холбооной Уласай габьяата зүжэгшын нэрэ зэргэнүүд олгогдоhон юм.