Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Базарсадаева Эржена

Базарсадаева Эржена
  • Буряадай Гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай зүжэгшэн (дуушан)
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (2007)
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Л. Линховоиной нэрэмжэтэ дуушадай Уласхоорондын мүрысөөндэ илагша
  • Буряад Уласай Соёлой болон олониитын харилсаанай яаманай Хүндэлэлэй тэмдэг
  • Агын Буряадай бэеэ дааhан тойрогой Хүндэлэлэй тэмдэг
  • Буряад Уласай театрай ажал ябуулагшадай холбооной Хүндэлэлэй тэмдэг, Театрай Хүндэлэлэй тэмдэг
Эржена Кимовна Базарсадаева Буряадай Гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрта 1995 ондо Улаан-Yдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэжргэжэлэй хүгжэмэй hургуули дүүргэhэнэй удаа дуушанаар абтаhан юм. М. И. Глинкын нэрэмжэтэ Нижне-Новгородой гүрэнэй хүгжэм дуунай дээдэ hургуули түгэсхөө (профессор А. С. Правиловай класс, 1998). Дипломно зүжэгынь — Дж. Вердиин «Трубадур» соо итальян хэлэн дээрэ Азученын дүрэ байгаа. Түрэл театртаа байгуулhан түрүүшынь дүрэ «Жэлэй эрхим түрүүшын наадан» гэhэн хүндэтэ үргэмжөөр тэмдэглэгдэhэн байдаг.

Саратовай оперо болон баледэй академическэ театрта мэргэжэлээ дээшэлүүлхэдээ, Ородой арадай зүжэгшэн, профессор, тус театрай уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ болон ахамад дирижер Ю. Л. Кочневой ударидалга доро мэргэжэлэйнгээ дүй дүршэл дээшэлүүлхэ арга боломжоёо бэелүүлhэн юм.

Эржена Базарсадаевагай жасада 25 гаран зүжэгүүдтэ наадаhан гол оперно дүрэнүүдые нэрлэмээр. «Трубадур» соохи Азученын, Вердиин «Риголетто» соо Маддаленын, Бизегэй зүжэг соо Карменэй дүрэнүүдые бултыень дуушан итальян хэлэн дээрэ гүйсэдхэhэн байна.

Дуушан «хүгжэмэй онсо бэлигтэй, мэргэжэлдээ зоригтой, зүжэгшын шадабаритай, уран hайханай илгарма шэнжэтэй» гэжэ hонинууд болон сэтгүүлнүүд соо тэмдэглэгдэhэн байдаг.

Э. Базарсадаевагай тоглолтын жаса тон баян: ородшье, буряадшье дуунууд ородог юм. Дуушан Буряадайнгаа ажаhуугшадай болон айлшадай урда табигдаhан харюусалгатай тоглолтонуудта саг үргэлжэ хабаадажа байдаг юм.
2005 ондо Эржена Кимовна хайрата абынгаа, Буряад ороной болон Ородой элитэ оперно дуушан, СССР-эй арадай зүжэгшэн, Буряад Уласай Гүрэнэй шагналтан Ким Иванович Базарсадаевай мүнхэ дурасхаалда зорюулhан «Шинии одон харгыем гэрэлтүүлнэ» гэһэн хубиин тоглолто үгэhэн байна.

2006 ондо СССР-эй арадай зүжэгшэн К. И. Базарсадаевай нэрэмжэтэ Соёлой жаса байгуулаа. 2007 ондо түрүүшынхиеэ, удаань 2010, 2012 онуудта үнгэрhэн Уласхоорондын залуу дуушадай (эрэ хүнэй хоолойн) мүрысөө эмхидхэлгэдэ эдэбхитэйгээр хабаадаhан.

Эржена Базарсадаевагай жаса:
Азучена (Дж. Вердиин «Трубадур»);
Графиня (П. И. Чайковскиин «Пиковая дама»);
Маддалена (Дж. Вердиин «Риголетто»);
Хүгшэн (Анатолий Андреевэй «Гэсэр»);
Шинкарка («Борис Годунов»);
Няня ("П. И. Чайковскиин «Евгений Онегин);
Марта (П. И. Чайковскиин «Иоланта»);
Кармен (Ж. Бизегэй «Кармен»);
Мари (Дж. Гершвинэй «Порги и Бесс»);
Берта (Дж. Россиниин «Севильский цирюльник»);
Флора (Дж. Вердиин «Травиата»);
Зибель (Ш. Гуногой «Фауст»);
Каролина (И. Кальманай «Мистер Икс»);
Любаша (Н. А. Римский-Корсаковой «Царская невеста»);
Наhатай цыганка (С. Рахманиновай «Алеко»);
Сузуки (Дж. Пуччиниин «Чио-Чио-сан»);
Сонетка («Катерина Измайлова»);
Шинкарка (М.П. Мусоргскиин «Сорочинская ярмарка»);
Нежата ("Н.А. Римский-Корсаковой «Садко);
Рита Осянина (К. Молчановай «Зори здесь тихие»);
Лотта (И. Штраусай «Летучая мышь»);
Кончаковна (А. Бородинай «Князь Игорь»);
Попадья («Ай да Балда!»);
Гахай («Путешествие в сказку»);
Атаманша («Бременские музыканты»);
Дорсет («Вождь краснокожих»);
Мачеха (А. Спадавеккиагай «Хрустальный башмачок»);
Собака («Зайкина избушка»);
лягушка (Т. Суворовагай «Дюймовочка»);
Гингема («Приключения Дороти в Изумрудном городе»);
Ерёма («Данила и Ерёма»);
Дочка старшая («Аленький цветочек»);
Лягушка («Теремок»)
болон бусад.