Творческий период:

ФильтрЗакрыть

Багадаев Григорий

1948-2011

Оперын дуушан (баас)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бадмаев Цыден-Еши

1922-1994

Хатаршан, хатар найруулагша

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Базарсадаев Ким

1937-2002

Оперно дуушан (бас)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Балдаев Сергей

1922-2011

Хүгжэмэй шуулгын зүжэгшэн (хүгжэмшэн) (хуур, виолончель), багша, хүгжэмэй дээдэ гарай мэргэжэлтэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Балдаков Бадма

1918-1974

Оперно дуушан (бас)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Барсукова Роза

Оркестрэй зүжэгшэн (домбра)

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Барцева Софья

Зүжэгшэн

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Белецкая Наталья

Баледэй зүжэгшэн

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бочиктоев Дамбадугар

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Будаев Олег

Баледэй зүжэгшэн, багша

 • Бурятский государственный театр песни и танца "Байкал"

Будажапов Содном

Театрай зүжэгшэн, найруулагша, багша

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Буруев Владимир

1936 –1999

Оперно дуушан (уянгата баритон)

 • Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

Бутуханов Георгий

Театрай зүжэгшэн

 • Государственный Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева