Будаев Олег
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай бүжэгшэн (ажалай ветеран)
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн
  • Ородой Холбооной Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
Олег Базарович Будаев 1937 оной майн 30-да Буряадай АССР-эй Хурамхаанай аймагай Бархан нютагта түрэhэн байха юм. Ажалайнгаа намтар 1957 ондо Буряадай гүрэнэй дуу хүгжэмэй байшанда хүдэлмэришэнѳѳр эхилһэн юм. Нэгэдэхи интернадта һуража байхаһаа эхилээд, хатараар һонирходог, түрэхэһѳѳ уян бэетэй, хүгжэмэй бэлигтэй байһанайхи, хоёр һара болоод лэ «Байгал» гэжэ дуун болон хатарай хамтаралай хатарай бүлэгтэ ороһон юм.

1962 ондо бэлигтэй зүжэгшэн Ташкентын дунда мэргэжэлэй хатарай hургуулида hурахаяа эльгээгдэжэ, тэрэнээ 1965 дүүргэһэн байна.

1972 ондо Олег Будаев Москвагай Гүрэнэй соёлой болон уралалай дээдэ һургуули дүүргээ. Тииһээр баледэй зүжэгшэнэй ажалай хажуугаар хатар найруулагшын ажал хэдэг болоо юм.

«Бүхы юумэ тон һайнаар хэхэ эрмэлзэл зоригтой, ехэ ажалша, журамтай байһанайнгаа ашаар „Байгал“ хамтаралай зүжэгшэдэй ударидагша боложо шадаа. Ялас гэмэ оньhотой, дабташагүй, ѳѳрын онсо шэнжэтэй, абьяас ехэ бэлигтэй зүжэгшэн. „Байгал“ театрай урданайшье, мүнѳѳшье үеын шэнэ наадануудай олонхи ганса хүнэй хатарнуудые гүйсэдхэдэг. О. Б. Будаевай хатарнуудые республикыншье, ондоо орон нютагуудайшье олон тоото харагшад халуунаар угтан абадаг байhан», — гэжэ Олег Будаев тухай театрай хүтэлбэри бэшэhэн байна.)

Хатарай ехэ дүршэл, соёлой дээдэ һургуули — эдэ бүгэдын ашаар Олег Будаев ансамбльдаа хатар табиха арга боломжотой болоо бэлэй.