Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бутуханов Георгий

Бутуханов Георгий
 • Буряадай Гүрэнэй Ажалай Улаан тугай орденто Х. Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай зүжэгшэн (1958 онһоо 2011 он болотор)
 • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1967)
 • Буряадай АССР-эй арадай зүжэгшэн (1978)
 • Ородой Холбооной Уласай габьяата зүжэгшэн (1986)
 • Ородой Холбооной Уласай арадай зүжэгшэн (1994)
 • Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шагналтан (1984)
 • Лениградай залуушуулай хоёрдохи нааданай мэргэжэлтэ зүжэгшэдэй мүрысөөндэ илагша (Ленинград, 1957)
 • СССР-эй арадай зүжэгшэн А. Д. Поповой нэрэмжэтэ мүнгэн медаляар шагнагдаһан (Москва, 1972)
 • Агын Буряадай бэеэ дааһан тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ (2005)
 • Усть-Ордагай Буряадай бэеэ дааһан тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ (2007)
 • Баяндайн аймагай хүндэтэ эрхэтэн (2007)
 • «Хүндэлэлэй тэмдэг» орденоор (1976), Чингис хаанай орденоор (Монгол орон, 2001), олон тоото медальнуудаар: «Байгал-Амарай түмэр зам барилгын түлөө» (1986), «1941-1945 онуудта Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ габьяата ажалай түлөө» (1993), (Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай Илалтын 50 жэл» (1995)
Георгий Борисович Бутуханов Лениградай буряад зүжэгшэдэй түрүүшын студи 1958 ондо эрхимээр түгэсхэһэн (А. Н. Островскийн нэрэмжэтэ Театрай дээдэ һургуули (һүүлдэ тэрэнь ЛГИТМиК, мүнөө СпГАТИ болонхой). Дипломно зүжэгүүдтээ Гоголиин «Ревизор» соо Городничий, Лопе де Вегын «Собака на сене» соо граф Людовико, В. Розовой «В поисках радости» соо Лапшин боложо наадахадаа, өөрыгөө ехэ һайнаар харуулжа шадаһан гэдэг. Залуу мэргэжэлтэ зүжэгшэдэй мүрысөөндэ (Ленинград, 1957 он) А. Чеховэй «Предложение» соо Чубуковой роль гүйсэдхэжэ, лауреат болоһон байна. Театртаа ерээд, бэрхээр наадаһан түрүүшынь рольнуудай нэгэн хадаа Ц. Шагжинай «Түрэл нютаг» гэһэн зохёолоор табигдаһан зүжэг соо Солбоной роль болоно. 1967 ондо зүжэгшэндэ Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэнэй нэрэ зэргэ олгогдоһон юм. Н. Дамдиновай «Доржо Банзаров» гэжэ зүжэгтэ Г. Бутухановай гол дүрэ гүйсэдхэхэдэ (түрүүшын наадан 1969 ондо болоо) дүүрэн танхим суглардаг бэлэй.

1973 ондо Л. Леоновой «Лёнушка» соо Похлёбкиной дүрэ мүндэлүүлһэнэй түлѳѳ бэлигтэй актёр СССР-эй арадай зүжэгшэн А. Д. Поповой нэрэмжэтэ мүнгэн медаляар шагнагдаһан байна. Шагналынь СССР-эй соёлой сайд Е. Фурцева барюулһан юм. 1978 ондо Буряадай АССР-эй арадай зүжэгшэнэй нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна.

Зохёохы замдань А. Вампиловай зүжэгүүд ехэ үүргэ дүүргэһэн. Вампиловай бүхы зүжэгүүдэй табигдахада, Георгий Бутуханов гол дүрэнүүдые наададаг бэлэй: «Прощание в июне» соо Колесов, «Прошлым летом в Чулимске» соо Шаманов, «Старший сын» соо Сарафанов.

Театр «Старший сын» гэһэн зүжэгѳѳ гурба удаа Байгал-Амарай түмэр зам барилгын Эрхүүгэй, Буряадай, Шэтын дэбисхэрэй барилгашадта харуулһан байха. Рольнуудаа буряадшье, ородшье хэлэн дээрэ гүйсэдхэдэг һэн. 1986 ондо Георгий Бутуханов Ородой Холбооной Уласай габьяата зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртѳѳ, 1994 ондо тэрээндэ Ородой Холбооной арадай зүжэгшэнэй нэрэ зэргэ олгогдоһон юм.

Буряадай, Ородой Холбооной арадай зүжэгшэн, Буряад Уласай Гүрэнэй шагналтан, «Хүндэдэлэй тэмдэг» орденто Георгий Борисович Бутуханов 53 жэлэй туршада хоёр зуун дүрэ байгуулжа наадаһан байна.

Наһанайнгаа амаралтада гарахын урда тэрэнэй наадаһан һүүлшын дүрэ гэбэл — Булад Гавриловай «Чингис хаан» гэһэн зүжэг соо Чингис-Богдо хаанай дүрэ болоно. Тус зүжэг 2001 ондо үнгэрһэн уласхоорондын монгол туургата арадуудай театрай гурбадахи нааданда ехэ дулаанаар угтагдаһан юм. Энэ дүрын түлѳѳ, мүн монгол туургата арадуудай театрай урлалай хүгжэлтэдэ нилээд ехэ хубитаяа оруулһанайнь түлѳѳ Монгол ороной Засаг Газар бэлигтэй буряад зүжэгшэниие Чингис хаанай орденоор шагнаһан байна.