Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Белецкая Наталья

  • Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай hургуули 1975 ондо дүүргэhэн
  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай зүжэгшэн
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1989)
Уян нугархай бэетэй, хүгжэмдэ бэлигтэй, hайхан шэг шарайтай Наталья Белецкая хатарай дүрэнүүдые онсо hайнаар гүйсэдхэдэг байhан. Хамтын (ансамблиин) тоглолтонууд соо харагашадай анхарал татадаг юм hэн («Аве Мария», «Квартет» г.м.). Буряадай Гүрэнэй оперо болон баледэй академическэ театрай зүжэгшэнэй жасада А. Глазуновай «Раймонда» соо Гран-па, Ш. Гуногой «Вальпургиева ночь» соо Нимфэ, П. И. Чайковскийн «Лебединое озеро» соо Жаахан хун шубуунай хатар, Бэри басагадай вальс, Ю. Корнаковай «Владыка джунглей» балет соо Инзаган болон Алтан бурхан, А. Рыбниковэй «Авось!» соо Гастролёр, Малерай «Квартет» гэжэ бүжэгэй бага хэмжээнэй зүжэг соо Солисткын парти, Шубертын «Аве Мария» болон Прэгэй «Живопись» соо, мүн тиихэдэ Ю. Ирдынеевэй «Лик богини» соо Ногоон дакини, Кали, Гал, Серая Тара болон бусад.

Наталья Белецкая «Хабар» болон «Yбэл» гэhэн А. Вивальдиин хүгжэмөөр «Жэлэй дүрбэн саг» гэжэ нэгэ үйлэтэй хатарай суглуулбаринууд соогоо харагшадта хадуугдаhан байха. Энээнhээ гадна М. Равелиин «Болеро» соо тайзанай багна хэмжээнэй балет соо наадаhаниинь харагшадай зүрхэ сэдьхэлдэ удаанаар хадуугдажа үлэhэн байха.

Наталья Гавриловна Белецкая — 1989 ондо Москвада, Лениградта театрайнгаа зохёохы тоосоондо хабаадаhан юм. Мүн 1989 ондо Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэнэй нэрэ зэргэдэ хүртэhэн юм.