Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Барсуков Александр

Барсуков Александр
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай хүгжэмэй буряад арадай зэмсэгүүдэй шуулгын зүжэгшэн (хүгжэмшэн)
  • Москвада үнгэрhэн Бүхэдэлхэйн залуушуулай болон оюутадай XII нааданда илагшадай тоодо орогшо (1984)
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (2010)
Александр Иванович Барсуков Буряад ороной Захааминай аймагай Холтоhон тосхондо түрэhэн юм.
1973 ондо Улаан-Yдэ хотын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули дүүргээ.
1973-1989 онуудта «Байгал» хамтаралда хүдэлөө.

1989-2005 онуудта БГТРК-гэй хүгжэмэй буряад арадай зэмсэгүүдэй шуулгада хүдэлөө.

2005 онhоо эхилээд, Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай хүгжэмэй буряад арадай зэмсэгүүдэй шуулгада ажаллана.

1985 ондо Москвада үнгэрhэн Бүхэдэлхэйн залуушуулай болон оюутадай XII нааданда илагшадай тоодо ороhон юм.
1986 ондо Буряад Уласай габьяата зүжэгшэнэй нэрэ зэргэдэ хүртөө.
2010 ондо Александр Иванович Буряад Уласай арадай зүжэгшэнэй нэрэ зэргэдэ хүртэhэн байна.