Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Барсукова Роза

Барсукова Роза
  • Буряад Республикын габьяата зүжэгшэн (1995)
  • 1985 ондо Москвада болоhон Залуушуулай болон оюутадай уласхоорондын XII фестивалиин дипломант
  • Н. П. Будашкинагай нэрэмжэтэ конкурсын лауреат (Шэтэ, 1996)
  • Арадай инструментнүүдэй ансамбльнуудай болон оркестрнүүдэй регионууд хоорондын II, IV конкурснуудай лауреат (Улаан-Yдэ, 1999, 2004)
  • Москвада болоhон Буряадай соёл урлалай болон литературын үдэрнүүдтэ (1973, 1983), Улаан-Баатарта эмхидхэгдэhэн Буряадай соёлой болон литературын үдэрнүүдтэ хабаадаhан (1983)
  • «Байгал» театрай ветеран
Роза Энэбишиевна Барсукова Агын торойгой Үзөөн нютагта 1950 оной мартын 6-да түрэhэн. Чайковскийн нэрэмжэтэ хүгжэмэй училищи дүүргээд, 1972 онhоо «Байгал» ансамбльда хүдэлжэ захалаа. Буряадай инструментальна урлалай габьяата багшанар А. Ф. Зонхоев, С. Л. Балдаев, Н. Г. Пакеева, В. В. Гергенова болон бусад хүгжэмэй онол аргануудта зүжэгшэниие hургаhан байна. Бэлиг шадабаритай хүгжэмшэ зүжэгшэн 40 жэлэй туршада олон найруулга зохёолнуудые наадаhан, орёо партинуудыешье гүйсэдхэhэн байха, театрайнгаа программануудта ороhон бүхы репертуар hайн мэдэхэ, дүршэлтэйгөөр наададаг. Хэдэн үеэр оркестрые хүтэлбэрилhэн хүгжэмшэд, композиторнууд С. Л. Балдаев, А. Андреев, Ю. Ирдынеев болон бусад Роза Барсуковае тон лэ оролдосотойгоор, харюусалгатайгаар ажалдаа хандадаг зүжэгшэн гээд тэмдэглэhэн юм. Домбра дээрэ наадахадаа онсо өөрын хандасатайгаар аялга зэдэлүүлжэ, сэдьхэл бодолойнгоо уянга, дулаахан мэдэрэл үзүүлхэ габьяатай. Тиимэhээл Роза Барсукова сольно найруулгануудые шадамар бэрхээр наададаг, харагшадаа баярлуулдаг юм. Тэрэнэй гүйсэдхэhэн «Үншэн сагаан ботогон», «Унаган жороо», Ж. Батуевай «Поэма» гэhэн хүгжэмтэ найруулганууд ансамблиин репертуарта онсо өөрын hуури эзэлэнхэй. «Байгал» ансамбльтай суг Роза Барсукова элдэб дээдэ хэмжээнэй харалга наадануудта хабаадаhан, Сибириин, Алас Дурна зүгэй хотонуудаар, Кавказда, Урал шадархи хотонуудаар, түрэл нуга нютагайнгаашье газар дайдаар концерт наадануудые дэлгэhэн байха.

Мүнөө Роза Барсукова «Байгал» театрай алтан жаса байгуулгада горитой хубитаяа оруулна. Театрайнгаа түүхэ, аман зохёол болон бусад нөөсэ баялиг наринаар сахижа, суглуулжа, бүридхэжэ байнхай.