Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Буруев Владимир

Буруев Владимир
  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай зүжэгшэн
  • Ородой Холбооной Уласай арадай зүжэгшэн (1987)
Улаан-Үдэ хотын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүргэгшэдэй эгээл мэдээжэ гэжэ нэрлэхээр багшанарай, илангаяа СССР-эй арадай зүжэгшэн Һасаран Линховоиной дуратай шаби, тэрэнэйл ангида һуража гараһан Владимир Яковлевич Буруевай наһанай зам хүшэргүй байгаа гэжэ һанаахаар юм. Ганса ехэл шанга бэетэй, ухаан бодолтой, өөртөө тон ехэ эрилтэ табидаг, һайн һанаатай хүн иимэрхүүгээр үзэгдэдэг гээшэ ха.

Владимир Яковлевич 1936 оной февралиин 12-то түрэһэн юм. Хүгжэмэй һургуули дүүргэһэнэйнгээ удаа Буряадай оперо болон баледэй театрта найрал дуушанаар орожо, тэрэ үеын бэлигтэй зүжэгшэд тэрээндэ ехэ нүлөө үзүүлһэн байха юм. Владимир Буруевай, мүн тиихэдэ тэрэнэй нютагай нүхэр, Ородой Холбооной арадай зүжэгшэн, Буряад Уласай Гүрэнэй шагналтан Саян Раднаевай (Николай Ян-Вент-Тунай) үетэн ехэ талаантай байгаа, юуб гэбэл Буряадай оперно тайзанай эгээл түрүүшын агууехэ дуушадай — Бадма Балдаков болон Абида Арсалановай, Надежда Петрова болон Клавдия Гомбоева-Языковагай, Вера Лыгденовагай, мүн тиихэдэ Һасаран Линховоиной хэшээлнүүдые бэедээ шэнгээжэ абаха заяатай байһан.

Хэдэн арбаад жэлэй туршада бэлигтэй дуушан Буряадай оперо болон баледэй академическэ театрай гол дуушадай тоодо ородог байһан юм. Тиихэдээ таби гаран дүрэнүүдые дуулаһан байна. Тэрэнэй ялас гэмэ онсо һайнаар дууладаг дүрэнүүд: Россиниин «Севильский цирюльник» соохи Фигаро, Вердиин «Травиата» сохи Жермон, П. И.Чайковскийн оперо соохи Евгений Онегин, Пуччиниин «Богема» соохи Марсель, Гуногой «Фауст» соохи Валентин (театр соо наадаһан түрүүшынь ехэ дүрэ) — эдэ бүгэдэ харагшадай һанаа сэдьхэлдэ хадуугдан үлэнхэй гэжэ тэмдэглэмээр. Тэдэнэй тоодо эсэн сусангүй мүлижэл-мүлижэл байдаг — М. Фроловой «Энхэ-Булад баатар» соохи Эрхэ-Мэргэнэй, П. И. Чайковскийн «Пиковая дама» соохи Елецкийн, «Иоланта» соохи Робертын дүрэнүүд орохо ёһотой.

Фигаро дээрэ хүдэлхэдөө, хэды шэнээн ажалладагыень тэрэнэй иимэ үгэнүүд гэршэлнэ — нэгэтэ сурбалжалагшатай харилсахадаа Владимир Яковлевич иигэжэ хэлэһэн байдаг: «Энэ ехэшье, онсо хүндэшье, мүн дүршэл шадабари хэрэгтэйшье дүрэ. Тэрэниие дуулахадаа, нилээд ехэ хүлһэ гаргаһан хадаа намда эгээл дуратай дүрэмни болодог. Тэрээнтэеэ олон томо хотонуудай, тэрэ тоодо Москвагай, Ленинградай тайзан дээрэ гараһан байхаб».

Тэрэнэй тайзанай бага хэмжүүр дээрэхи тоглолтонуудшье ехэ гайхамшагта һайхан бэлэй: Чайковскийн, Рахманиновай, Свиридовэй романснууд, Буряадай хүгжэмшэдэй дуунууд.

Сагаан һайхан, урагша һанаатай Владимир Яковлевич театрайнгаа залуушуултай хүдэлдэг һэн, эхилжэ байһан олон дуушадай багшань ябаһан юм. Шабинарайнь тоодо мүнөө үедэ мэдээжэ болонхой тенорнүүд Баатар Будаев, Дамба Занданов, Максим Раднаев, баритон Тогмит Танхаев гэгшэд ороно.

Республика доторнай Ородой Холбооной арадай зүжэгшэнэй 70 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан залуу дуушадай хэдэн мүрысөөнүүд үнгэргэгдэһэн, уласай хэблэлдэ «Владимир Буруев. Он жэлнүүд болон рольнууд» гэһэн ном хэблэгдэжэ гараһан байха. 75 жэлэйнь ойн баярта ехэ буклет толилогдожо гаргагдаһан юм.