30 августа 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

1619

Хаанабши, Хара-Хото?

Цогто Бадмажапов: «Хара-Хото олоһоной удаа гэмтэй шэнги болоод үлэһэмни тон гомдолтой».

24 августа 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

1579

Шэнэхээнэй шэлдэг шүлэгшэ

Хүршэ Хитад ороной эрхэтэн, Шэнэхээнэй мэдээжэ ирагуу найруулагша На. Сэмжэдэй «Харахан нюдэтэ хүннүүгэй үхин» гэһэн уншагшадай һонирхол татама гаршагтай номтой танилсагдаба.

23 августа 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

1466

Багша, hоригшо, журналист

Түнхэн аймагай хүндэтэ эрхэтэн, Буряад Уласай физическэ соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, СССР-эй, Россиин габьяата һоригшо, Уласхоорондын спортивна журналистнуудай эблэлэй гэшүүн Валерий Манзаракшеевич Сыдеев тухай

29 июля 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

1477

Үндэhэн аялга хүгжөөхэдэ онсо габьяатай

Буряадай Гүрэнэй үндэhэн дуу хатарай «Байгал» театрай түүхэдэ өөрын горитой мүр үлөөhэн бэлигтэй хүгжэмшэн Ардан Федорович Зонхоев тухай

21 июля 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

1503

Үльгэрэй хатан дангина мэтэ бэлэй...

Россиин габьяата зүжэгшэн Елена Шараевагай түрэhөөр 60 жэлэй ойдо зорюулагдаhан баримтата фильм интернет сүлжээндэ олон мянган харагшадай анхарал татаба.

6 июля 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

1431

«Бадарчин (Пилигрим)-93» ябаган аялал

Саха-Яхадаар ябахадань, Нерюнгриин аймагай Беркакит станцида ойро ажаһууһан Балданов Доржо Балдановичтанай гэр бүлэ гэртээ хонуулһан, туһа хүргэһэн байна.

30 июня 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

1483

Хандаков багша

Урда зуунжэлнүүдээр үхибүүдтэ, мүн үзэг бэшэггүй бүдүүн зондошье ном заажа ябаһан «арадай багшанарай» тоодо Хяагтын аймагай Должонго (Царам) нютагай Ехэ Нугын һомондо 1882 оной май 12-то түрэһэн Иаким Яковлевич Кондаков (1882-1960)  орохо ёһоороо ороно.

26 мая 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

821

Эрдэмэй түлөө тайзанаа орхиhон бэлигтэн

Урлал шэнжэлгын эрдэмэй доктор, профессор, РСФСР-эй урлалай габьяата ажал ябуулагша Валентина Цыреновна Найдаковагай 95 жэлэй ойдо

26 мая 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

937

Һасаран Линховоиной эхин харгы

Буряадай агууехэ бас хоолойтой оперно дуушан Лхасаран Лодонович Линховоин тухай мэдэхэгүй хүн Буряад орондо байхагүй.

17 мая 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

990

«Эрдэм ухаан шажан мүргэлгүй дохолон...»

Гүн ухаанай эрдэмэй доктор, Зүүн Сибириин соёлой дээдэ һургуулиин профессор, эрдэм ухаанай болон уран уралигай Петровско академиин бодото гэшүүн, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, элитэ эрдэмтэн М.Д.Зомоновой түрэhөөр 80 наhанай ой гүйсэбэ.

25 апреля 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

318

Уласта эрдэмэй болон соёл гэгээрэлэй hуури табигша

Монголшо, түбэдшэ эрдэмтэн, уран зохёолшо, БМАССР-эй гэгээрэлэй түрүүшын нарком (сайд), Буряад Уласта академическэ эрдэмэй үндэhэ hуури табигша Базар Барадинай үүргэ сэгнэшэгүй ехэ юм.

20 апреля 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

413

Академик Бямбын Ринчен

Элитэ эрдэмтэн, уран зохёолшо, оршуулагша, Монголой түрүүшын академик, Гүрэнэй шангай лауреад Бямбын Ринчен (Ринчин-Доржо Раднажапович Бимбаев) угаараа Хяагтын аймагай орос-монгол хилэ дээрэхи Булсарай нютагта (мүнөө Монголой Алтанбулаг сомон) сонгоол угай хасаг айлда 1905 ондо түрэһэн.

19 апреля 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

247

Бэлиг бадаруулма сэдьхэлэй эршэ хүсэн

Буряадай АССР-эй, РСФСР-эй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, арадай дүрбэн театр байгуулhан аша габьяатай Баргажан голой хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулhан хүтэлбэрилэгшэ, журналист Владимир Цыдыпович Баторовай түрэhөөр 90 жэл гүйсэнэ.

11 апреля 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

271

Доржи Банзаровай уг залгамжын баялиг

Март hарын hүүлшын үдэрнүүдэй туршада Улаан-Үдэ хотомнай зүүн зүгые шэнжэлэгшэ эрдэмтэдэй ниислэл түб болоод байгаа.