6 июля 2022

Буряадай мэдээжэ зон

12

«Бадарчин (Пилигрим)-93» ябаган аялал

Саха-Яхадаар ябахадань, Нерюнгриин аймагай Беркакит станцида ойро ажаһууһан Балданов Доржо Балдановичтанай гэр бүлэ гэртээ хонуулһан, туһа хүргэһэн байна.

30 июня 2022

Буряадай мэдээжэ зон

38

Хандаков багша

Урда зуунжэлнүүдээр үхибүүдтэ, мүн үзэг бэшэггүй бүдүүн зондошье ном заажа ябаһан «арадай багшанарай» тоодо Хяагтын аймагай Должонго (Царам) нютагай Ехэ Нугын һомондо 1882 оной май 12-то түрэһэн Иаким Яковлевич Кондаков (1882-1960)  орохо ёһоороо ороно.

26 мая 2022

Буряадай мэдээжэ зон

94

Эрдэмэй түлөө тайзанаа орхиhон бэлигтэн

Урлал шэнжэлгын эрдэмэй доктор, профессор, РСФСР-эй урлалай габьяата ажал ябуулагша Валентина Цыреновна Найдаковагай 95 жэлэй ойдо

26 мая 2022

Буряадай мэдээжэ зон

178

Һасаран Линховоиной эхин харгы

Буряадай агууехэ бас хоолойтой оперно дуушан Лхасаран Лодонович Линховоин тухай мэдэхэгүй хүн Буряад орондо байхагүй.

17 мая 2022

Буряадай мэдээжэ зон

112

«Эрдэм ухаан шажан мүргэлгүй дохолон...»

Гүн ухаанай эрдэмэй доктор, Зүүн Сибириин соёлой дээдэ һургуулиин профессор, эрдэм ухаанай болон уран уралигай Петровско академиин бодото гэшүүн, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, элитэ эрдэмтэн М.Д.Зомоновой түрэhөөр 80 наhанай ой гүйсэбэ.

25 апреля 2022

Буряадай мэдээжэ зон

170

Уласта эрдэмэй болон соёл гэгээрэлэй hуури табигша

Монголшо, түбэдшэ эрдэмтэн, уран зохёолшо, БМАССР-эй гэгээрэлэй түрүүшын нарком (сайд), Буряад Уласта академическэ эрдэмэй үндэhэ hуури табигша Базар Барадинай үүргэ сэгнэшэгүй ехэ юм.

20 апреля 2022

Буряадай мэдээжэ зон

226

Академик Бямбын Ринчен

Элитэ эрдэмтэн, уран зохёолшо, оршуулагша, Монголой түрүүшын академик, Гүрэнэй шангай лауреад Бямбын Ринчен (Ринчин-Доржо Раднажапович Бимбаев) угаараа Хяагтын аймагай орос-монгол хилэ дээрэхи Булсарай нютагта (мүнөө Монголой Алтанбулаг сомон) сонгоол угай хасаг айлда 1905 ондо түрэһэн.

19 апреля 2022

Буряадай мэдээжэ зон

118

Бэлиг бадаруулма сэдьхэлэй эршэ хүсэн

Буряадай АССР-эй, РСФСР-эй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, арадай дүрбэн театр байгуулhан аша габьяатай Баргажан голой хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулhан хүтэлбэрилэгшэ, журналист Владимир Цыдыпович Баторовай түрэhөөр 90 жэл гүйсэнэ.

11 апреля 2022

Буряадай мэдээжэ зон

122

Доржи Банзаровай уг залгамжын баялиг

Март hарын hүүлшын үдэрнүүдэй туршада Улаан-Үдэ хотомнай зүүн зүгые шэнжэлэгшэ эрдэмтэдэй ниислэл түб болоод байгаа.

11 марта 2022

Буряадай мэдээжэ зон

145

Солото нэрэнь мүнхэрөө

Буряад арадай солото хүбүүн Доржи Банзаровай түрэhөөр 200 жэл энэ хабар гүйсэнэ.

5 марта 2022

Буряадай мэдээжэ зон

153

Түрын түүхын эхиндэ

Түрэл уласаймнай байгуулагдаhаар жабхаланта зуун жэл ойртожо байна. Энэ түүхэтэ үйлэ хэрэгтэ зорюулагдаhан толилолгонуудые таанарай анхаралда дурадханабди.

10 февраля 2022

Буряадай мэдээжэ зон

196

Буряад сэдхүүлшэд — эрдэмтэд

100 жэлэйнгээ алтан ой угтаhан «Буряад үнэндэ» ажаллаhан зохёолшод тоогүй олон гэхээр. Харин эрдэмэй замаар дабшажа, амжалта туйлаhан хурса гуурhатан үсөөншэг, тэдээн тухай хуряангыгаар хөөрэхэмнай.

1 декабря 2021

Буряадай мэдээжэ зон

820

Буряадай «Зыкина»

Байгша оной октябриин 29-дэ Буряад хэлэнэй үдэртэ зорюулагдаһан баяр ёһололой үдэшэдэ Яруунын аймагай захиргаанай соёлой таһагай “Сагай сууряан” агитбригадые ударидагша, арад зон соогоо “Буряадай алтан гургалдай” гэжэ алдаршаһан Буда-Ханда Дашиевада “Буряад арадай үмэнэ габьяагай түлөө” гэһэн ВАРК-ын медаль зүүлгэгдэһэн байна.