22 марта 2022

Гоёл шэмэглэлэй уралиг

614

Арадай уг урлалые hэргэн мандуулагша

2021 оной hүүл багта соёл болон урлалай hалбарида Буряад Уласай Гүрэнэй шанда хүртэгшэдэй нэрэнүүд тодоруулагдаа hэн.