24 ноября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

473

Генерал Антон Занданов

Антон Бадмаевич Занданов 1918 оной майн 18-да Баргажан аймагай (мүнөө үедэ Хурумхаан аймаг) Гаарга һууринда юрын малшан айлайда түрэһэн юм.

21 ноября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

460

Гомбожаб Цыбиков

1884 ондо Шэтэ хотодо гимнази нээгдэхэдэнь, агын буряадууд энэ һургуулида ехэ үргэл үргөө, туһаламжа хүргөө. Гимназиин түрүүшын гурбан буряад шабинуудай тоодо Гомбожаб Цыбиков оролсоһон юм.

20 ноября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

382

Эсэгын захяа

Эсэгынгээ, Дарибазарон Чимитдоржо Ринчиновичэй, эдлэһэн наһанда хүрэжэ, үшөө хэды жэлээр үлүү наһа гаталаад байнаб. Ямар мэдэрэл намда ерэнэ гээшэб?

19 ноября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

338

Петр Бадмаев

Петр (Жамсаран) Александрович Бадмаев 1841 ондо Агын степной думын Табтаанай һууринда түрэһэн юм.

14 октября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

536

Багша, соёлшо, сайд Евдокия Раднаева

Буряад арадай эрхим басагадай нэгэн, Ород Уласай Арадай гэгээрэлэй отличник, Буряад Уласай габьяата багша, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, «Буряад Уласай үмэнэ габьяатай байһанай түлөө» гэһэн медаляар шагнагдаһан Евдокия Будожаповна Раднаева тухай хөөрөөн.

12 октября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

469

«Тасарсан мах, үсэрсэн шус»

Монгол Уласын Дорнод аймагта түрэһэн Ага 8 эсэгын таһардаһан, һуури бодонгууд гарбалтай хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, оршуулагша, шүлэгшэ, Монголой иргэнэй агаарай тээбэриин (гражданска авиациин) инженер мэргэжэлтэн, авиационно техникумэй багша байһан Дугар Базаргүр тухай мэдээсэл.

28 сентября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

590

Зуунжэлтэй сасуу наһан

Ашата багшынгаа арюун дурасхаалда зорюулнаб

16 сентября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

788

Барилдаанай баруун захада, тэмсээнэй түрүү һуурида

Мүнөө үеын эрхим тамиршадай нэгэн, сүлөөтэ барилдаан, армейскэ гар тулалдаан, дайшалхы самбо, панкратион мэтэ тэмсээнүүдтэ үндэр амжалтануудые туйлаһан, олон арга ниилүүлһэн (универсальный бой) гэһэн тэмсээгээр уласхоорондын спортын мастерай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн, багшанарай колледжын багша, тренер Даши Жаргалович Жамбаловтай танилсалга.

8 сентября 2021

Буряад хубсаһан

793

Буряад хубсаһан тухай ном

2021 оной зун Буряад Уласай Түрын ба Буряад Уласай Толгойлогшын зүгһөө дэмжэлгэ үгтэжэ, буряад арадай үндэһэн хубсаһан тухай «Традиционные костюмы бурят» гэжэ нэрэтэй, буряад угсаатанай хубсаһа хунар тухай ном ород хэлэн дээрэ хэблэгдэн гараа.

27 августа 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

406

Уран гуурһатай багша

Алангуа, Бальжан хатадай сэсэн сэбэрые, бэлиг зоригые энжэлһэн буряад эхэнэрнүүдэй тоодо Ород Уласай габьяата багша, гэгээрэлэй отличник, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, уран найруулагша Жалсанова Ганжадма Цыреторовна оролсоно.

24 августа 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

432

Бурханһаа үршѳѳлтэй багша-һоригшо

Алас-Дурнын түб болохо Хабаровск хотын 6-дахи ДЮСШ-да Баярта Балдандоржиевич Раднаев 30 гаран жэл багша-һоригшоор таһалгаряагүйгѳѳр хүдэлжэ байна.

23 августа 2021

Буряад арадай түүхэ

1358

Угай түүдэгүүд унтархагүй

Түнхэнэй уран зохёолой Мүнхэ-Һарьдагай нэрэмжэтэ нэгэдэлэй 85 жэлэй ой

23 августа 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

432

Арадай хүгжэмшэнэй алдар соло

Улаан-Үдэ хотын түбэй Ленинэй гудамжын 33-дахи гэртэ ехэ олон дурасхаалай самбарнууд тодхоотой байдаг.

1 августа 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

348

Аман үгын алтан уурхай уудалhан эрдэмтэн

1993 ондо Монголой шэнжэлхы ухаанай академидэ «Буряад арадай домогуудай мүнөө үеын байдал» гэhэн диссертацияа эгээ түрүүшынхиеэ буряад хэлэн дээрэ хамгаалhан эрдэмтэн Виктор Шагдарович Гунгаров 80 наhанай дабаан дээрэ гараба.

30 июля 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

371

Үльгэршэн ба уран зохёолшо

Һаяшаг Улаан-Үдын ЛВРЗ-гэй ажалшадай hуурин дээрэхи үндэр добые эзэлhэн Соёлой ордон шадар авто-унаагаар гүйлгэжэ ябатараа, Африкан Бальбуровай нэрэмжэтэ үйлсэдэ ерэшэhэн байбабди.

29 июля 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

522

Зоной бэлиг хүгжөөлгэдэ зорюулагдаhан наhан

Эрхүү можын Баяндайн аймагай Гахан нютагта 1936 ондо түрэhэн Виктория Абгалдаева багаhаань ном уншаха, мүн хатарха ехэ дуратай hэн.

29 июля 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

460

«Сагһаа урид түрэһэн хүн»

Буряадай элитэ поэд, сурбалжалагша Цырен-Дулма Цыреновна Дондогой иигэжэ математикын багша, философ, зүүн зүгэй хэлэнүүдые шудалагша, поэд, шатаршан Марху Цыдыпович Цыренов тухай «Буряад Үнэн» һониндоо бэшэһэн статьягаа нэрлэһэн юм.