3 ноября 2016

Буряад эдеэн

973

Сэгээ

Адуугаараа суутай «Үльдэргэ»
ажахыдамнай түрүүлэгшэ Далай
Цыдыпович Галсановай эдэбхи үүсхэлээр
сэгээ хэдэг заншал һэргээгдэбэ

21 июля 2015

Уг гарбал

1861

Эхирэд угсаатан

Эрьеын габа эхэтэй,
Эреэн гутаар эсэгэтэй.

21 июля 2015

Уг гарбал

3488

Хонгоодор угсаатан

Хонгоодорнууд гээшэ хэд бэ? Энэ хадаа тон багаар шэнжэлэгдэһэн асуудал болоно.