19 апреля 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

147

Бэлиг бадаруулма сэдьхэлэй эршэ хүсэн

Буряадай АССР-эй, РСФСР-эй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, арадай дүрбэн театр байгуулhан аша габьяатай Баргажан голой хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулhан хүтэлбэрилэгшэ, журналист Владимир Цыдыпович Баторовай түрэhөөр 90 жэл гүйсэнэ.

11 апреля 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

157

Доржи Банзаровай уг залгамжын баялиг

Март hарын hүүлшын үдэрнүүдэй туршада Улаан-Үдэ хотомнай зүүн зүгые шэнжэлэгшэ эрдэмтэдэй ниислэл түб болоод байгаа.

11 марта 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

175

Солото нэрэнь мүнхэрөө

Буряад арадай солото хүбүүн Доржи Банзаровай түрэhөөр 200 жэл энэ хабар гүйсэнэ.

5 марта 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

181

Түрын түүхын эхиндэ

Түрэл уласаймнай байгуулагдаhаар жабхаланта зуун жэл ойртожо байна. Энэ түүхэтэ үйлэ хэрэгтэ зорюулагдаhан толилолгонуудые таанарай анхаралда дурадханабди.

10 февраля 2022

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

233

Буряад сэдхүүлшэд — эрдэмтэд

100 жэлэйнгээ алтан ой угтаhан «Буряад үнэндэ» ажаллаhан зохёолшод тоогүй олон гэхээр. Харин эрдэмэй замаар дабшажа, амжалта туйлаhан хурса гуурhатан үсөөншэг, тэдээн тухай хуряангыгаар хөөрэхэмнай.

1 декабря 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

855

Буряадай «Зыкина»

Байгша оной октябриин 29-дэ Буряад хэлэнэй үдэртэ зорюулагдаһан баяр ёһололой үдэшэдэ Яруунын аймагай захиргаанай соёлой таһагай “Сагай сууряан” агитбригадые ударидагша, арад зон соогоо “Буряадай алтан гургалдай” гэжэ алдаршаһан Буда-Ханда Дашиевада “Буряад арадай үмэнэ габьяагай түлөө” гэһэн ВАРК-ын медаль зүүлгэгдэһэн байна.

1 декабря 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

331

Балдан Санжин — уран зохёолшо

Балдан Санжаевич Санжин 1911 ондо Агын ведомствын Зугаалай һууринда түрэһэн юм.

29 ноября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

319

Үльгэршэн Рэгзэн Эрдынеев

Буряад орондоо мэдээжэ үльгэршэн Рэгзэн Эрдынеев Ярууна аймагай Эгэтын-Адаг һууринда 1909 ондо түрэһэн юм

27 ноября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

312

Жана Дугарова — бэлигтэй багша

Хүнэй түрүүшын хүмүүжүүлэгшэ, абьяас бэлигтэй багша байгаа һаа, тэрэ хүнэй наһан соонь дайралдаһан элдэб бэрхэшээлнүүдые, дабаануудые дабажа шадаха

26 ноября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

303

Цырендаша Доржиев — мэргэн буудагша

Цырендаша Доржиев Буряад ороной Мухар-Шэбэр аймагай Хошун-Үзүүр һууринда түрэһэн юм. Тэрэ Абхаа харгана гэжэ омог отогой хүн байһан.

26 ноября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

286

Бадма Жабон – Россин баатар

Ага нютагһаа гарбалтай Бадма Жабонай хуби заяан гайхамшагтай, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай жэлнүүдтэ партизанска ротын командир дайсанай холын ара талада фашистнуудаар байлдаһан юм.

24 ноября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

322

Генерал Антон Занданов

Антон Бадмаевич Занданов 1918 оной майн 18-да Баргажан аймагай (мүнөө үедэ Хурумхаан аймаг) Гаарга һууринда юрын малшан айлайда түрэһэн юм.

21 ноября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

224

Гомбожаб Цыбиков

1884 ондо Шэтэ хотодо гимнази нээгдэхэдэнь, агын буряадууд энэ һургуулида ехэ үргэл үргөө, туһаламжа хүргөө. Гимназиин түрүүшын гурбан буряад шабинуудай тоодо Гомбожаб Цыбиков оролсоһон юм.

20 ноября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

257

Эсэгын захяа

Эсэгынгээ, Дарибазарон Чимитдоржо Ринчиновичэй, эдлэһэн наһанда хүрэжэ, үшөө хэды жэлээр үлүү наһа гаталаад байнаб. Ямар мэдэрэл намда ерэнэ гээшэб?

19 ноября 2021

Буряад-монгол ороной мэдээжэ зон

250

Петр Бадмаев

Петр (Жамсаран) Александрович Бадмаев 1841 ондо Агын степной думын Табтаанай һууринда түрэһэн юм.