Нааданууд

Шиила шэдэлгэн

25 марта 2015

1366


Н. Улановагай гэрэл зураг

Үбэл саһатай сагта һарын сагаанда наададаг. Нэгэ тойрожо гүйлдэхөөр талатай гэр олохо. Тэрэниие тойроод – саһаар хушагданхай сэбэр тала. Хахад метр утатай, сарбуугай шэнээн бүдүүн уляаһа гү, али бургааһа оложо, тэрэнэйнгээ холтоһо хуулажа сагаалха. Тиигээд гэрэй ара талада бүхы наадагшад хана тээшэ хараад зогсохо. Нэгэ хүбүүн гэрэй орой дээгүүр үнөөхи шиила – сагаалһан модоёо шэдэжэрхихэ. Шэдэһэн модонойнгоо бууха үеэр шэдэгшэ хүбүүн гүйхэ, тэрээнтэй хамта бүхы хүбүүд хаха бутаран, гэрэй хоёр тээгүүр гүйлдэн ошожо, унаһан шиила модо бэдэрхэ. 

Сагаалһан модые сагаан саһан дээрэ олохонь бэрхэтэй. Олоошье һаа, мэхэтэй байха хэрэгтэй. Юуб гэхэдэ, тэрэ модоёо баряад, гэр тээшээ хэндэшье хүсэгдэнгүй гүйжэ ошоод, булангынь тоншохо ёһотой. Зуурандаа хүсэгдөө һаа, модоёо буляалгажа, шүүгдэһэн хүн болохош.