Һургаал боломоор ушарнууд

Һүхөөр адхаал бү хахала

19 марта 2015

1270

Хүүгэд гээшэ түбһэндэ ха юм. Эдеэлгэнэй үедэ адхаал хахалжа, сэмгыень эдихэеэ һүхэ бэдэржэ байһаар: "Адхаал һүхөөр бү хахала — нүгэл!" — гэхыень минии үеынхид хүгшэд, үбгэдһөө Һайсахан дуулаһан байха. Эдэ үгэнүүдэй удхые тайлбарилхын тула шэхэнэй шэмэг дуулаһанаа хубаалдахада иимэ: "Нэгэ хүн дэлхэй дээрэ түрөөд, уйгаргүй ута, хэдэн зуугаад наһа эдлэһэн гэхэ. Эрлиг номин хаанай элшэнүүд энэ дэлхэйгээр тэрэниие оложо ядаад, тамын ороноор, диваажан, шамбалын ороноор ото һэтэ бэдэрбэ ха. Теэд тэрэнь үгы аад, үгы. Элшэдэй бэдэржэ сүхэрөөд һуутарнь: "Яаһан жэгтэйхэн юумэн гээшэб, одоо эды хүрэтэрөө иимэ юумэ хараагүйлби" — гээд, энеэхэнь үхэрэй адхаал сооһоо дуулдажа, тэрэ олдоһон юм гэжэ түүхэтэй. 

Хүндэ ута наһа үгэһэн энэ яһан малай адхаал гээшэ. Эритээр хүрэжэ яашье болохогүй гэжэ хүгшэд шангалан маанадта ойлгуулдаг бэлэй. Нээрээшье, яһа ара талаһаань харахада, табан хургаяа зангидаһан гарай дүрсэтэй адли байдаг гээд, Ага нютагай ажалай ветеран Бато-Жаргал Шагдаров "Толон" һониндо бэшээ һэн.
Автор: Буда-Ханда Цырендоржиева