Һургаал боломоор ушарнууд

Модо отололго

19 марта 2015

1165

Модо бэлэдхэлгын хүдэлмэри хэхэеэ колхоз бүхэнһөө уялгата ажалда гаража, Хориин леспромхозой мэдэл доро хүдэлдэг байгаа. Энэ ажалда Разумовай нэрэмжэтэ колхозой гэшүүд олоороо гараба Тиихэдэ оньһон хюрөө байгаагүй, гар хюрөөгөөр нилээн хабиржа унагаадаг байгаа юм. 

Холхонын Дондог гансаараа гар хюрөөгөөр модо унагаажа, үдэрэйнгөө түсэб ходол үлүүлэн дүүргэжэ ябадаг һэн. Хэдышье хашалантай үедэ шанаһан сайнгаа дээжэхэнээр сэржэмээ үргэжэ, хада уулын сабдагууд, хиидэй сахюусан болон нютагай үбгэд харалсыт, амгалан тайбан ажалнай бүтэг гэжэ ябахын хажуугаар, үри хүүгэднай элүүр энхэ ябаг гэжэ һүни үдэршье гэдэһээ үлдэжэ, бээрэжэ дааража ябахадаа, аман соогоо маани мэгзэмээ уншаад, үглөө бүхэндэ сайнгаа дээжые орон дэлхэйдэ үргэдэг аад, нэгэтэ үглөөгүүр мартаа юм гү, али ноёдой хараалаар юм гү, Дондог сайнгаа дээжые үргэнгүй, модоёо унагаажа эхилээ һэн. 

Үбэлэй сэбдэг хүйтэндэ унажа ябаһан нарһан модоной гэшүүһэн модо дайран, бутаран унаба. Тиигэхэдээ үхэрэй баабхайн шэнээн гэшүүһэн Дондогой сабиргайе сохин унаба. 

Тиихэдэнь тэрэ алдалан унажа, газарһаа бодоогүй һэн гэлсэдэг. Уула хадын сабдагые ундалуулаагүйдөө урагшагүйдэжэ, уураг тархяараа харюусаба даа гэлдээ һэн. 

Хүнүүд ой модо отолходоо, олон амитадые ба ургамалнуудые гэмтээжэ, хюдажа, нүгэл үргэлнэд гээшэ. Модо шулуу унагаахадаа, байгаалиин агаар болон олон бодосые гэмтээжэ, муудхаажа, амидаржа байһан амитанда ба ургамалда аюул тохёолдуулна. Модо отолхынгоо урда, эрхэ бэшэ бүдэй үртэһэ уяад, эдеэнэйнгээ дээжые үргөөд, орооһондол адли олон боложо ургагты, тиимэ иимэ хэрэгтэй болооб гэжэ хүнөөр хөөрэлдэнэндэл хэлэжэ, зүбшөөл эреэд, модо гуйгаад отолхо ёһотой. Хада уулын сабдагые хараажа, тэдээндэ сухалдажа болохогүй, хододоо хүндэлжэ ябаха шухала юм.
Автор: Буда-Ханда Цырендоржиева